กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 24 ห้อง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สารเคมี จำนวน 9 รายการ ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง งานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -