กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 24 ห้อง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สารเคมี จำนวน 9 รายการ ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง งานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด้านวัณโรคและโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 982300 0 E-bidding -
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 วิธีคัดเลือก -
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 0 วิธีคัดเลือก -
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 วิธีคัดเลือก -
11 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร 0 3351000 วิธีคัดเลือก -
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 E-bidding -
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก 0 1430000 วิธีคัดเลือก -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
16 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4254800 ประกวดราคา -
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2930100 ประกวดราคา -
19 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4254800 0 ประกวดราคา -
21 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2930100 0 ประกวดราคา -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อสติกเกอร์รัน Number LAB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ซื้อสติกเกอร์รัน Number LAB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14850 7 เมษายน 2565
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ถังขยะสแตนเลส) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาทำป้ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 รจ้างเหมาทำป้ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 46700 27 เมษายน 2565
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวงกบและกระจกบริเวณบันไดทางขึ้นอาคารสำนักงาน ชั้น ๒ ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๒ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวงกบและกระจกบริเวณบันไดทางขึ้นอาคารสำนักงาน ชั้น ๒ ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๒ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 17000 18 เมษายน 2565
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขง 4915 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธานี 0 8400 10 พฤษภาคม 2565
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5790 18 พฤษภาคม 2565
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7540 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ข้อมุลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7540 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5779.07 23 พฤษภาคม 2565
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18782 25 พฤษภาคม 2565
41 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 24000 25 พฤษภาคม 2565
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 25564 26 พฤษภาคม 2565
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในปลาน้ำจืดเกล็ดขาว จำนวน 100 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7063 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7063 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10993.8 18 พฤษภาคม 2565
48 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กอ ๘๘๑๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กอ ๘๘๑๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค 0 11 7 มิถุนายน 2565
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างจัดทำสื่อรณรงค์โรคและภัยสุขภาพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค 0 10000 7 มิถุนายน 2565
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำสื่อรณรงค์โรคและภัยสุขภาพ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ฉากกั้นอะคริลิค) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ฉากกั้นอะคริลิค) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7600 7 มิถุนายน 2565
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ กม 7102 ขก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์และซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขก 6649 ขก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อฟิล์มติดหน้าต่างตู้วัคซีน พาสปอร์ตพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขก ๖๖๕๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ข้อมูลสาระสำคัญ สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขก ๖๖๕๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 21131.4 13 มิถุนายน 2565
62 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด ๓๖ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 17000 10 มิถุนายน 2565
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด ๓๖ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรโข่งและลำโพงพร้อมไมค์พกพาไร้สาย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรโข่งและลำโพงพร้อมไมค์พกพาไร้สาย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 46000 14 มิถุนายน 2565
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ถังดับเพลิง) จำนวน 3 ถัง ของ ศตม.8.1 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรโข่ง) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรโข่ง) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19200 15 มิถุนายน 2565
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขง 4913 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 76000 24 มิถุนายน 2565
75 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 499300 22 มิถุนายน 2565
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ รายการเก้าอี้พลาสติก จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ รายการเก้าอี้พลาสติก จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน รายการเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าห่ม เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขง 4916 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ข้อมูลสาระสคำญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขง 4916 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5932.29 21 กรกฎาคม 2565
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 8729 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 8729 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5550 18 กรกฎาคม 2565
85 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นเคมีระบบ ULV ติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 0 7200 8 สิงหาคม 2565
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อสนับสนุนโครงการฯ(ภาพพลิก แนวทางการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อสนับสนุนโครงการฯ(ภาพพลิก แนวทางการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 12 กรกฎาคม 2565
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโปรแกรมภูมิศาสตร์(GIS)เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญษ จ้างเหมาจัดทำโปรแกรมภูมิศาสตร์(GIS)เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 0 20000 7 กรกฎาคม 2565
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10 9 สิงหาคม 2565
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โรคและภัยสุขภาพ เพื่อใช้รณรงค์สื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่สำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โรคและภัยสุขภาพ เพื่อใช้รณรงค์สื่อสารความเสี่ยงโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่สำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 9 สิงหาคม 2565
97 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 7102 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำป้าย สติ๊กเกอร์รถโดยสาร สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าเมืองของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำตรายาง ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของสำนักงานฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของสำนักงานฯ 0 0 8 สิงหาคม 2565
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือและโซเดียม จำนวน 40 เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือและโซเดียม จำนวน 40 เล่ม 0 10000 22 สิงหาคม 2565
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 รายการ 0 11940 22 สิงหาคม 2565
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14220 22 สิงหาคม 2565
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 42 22 สิงหาคม 2565
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 14227 23 สิงหาคม 2565
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 23 สิงหาคม 2565
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องประชุมนครธานี ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งราวกันตก ระเบียงชั้น 3 อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดตั้งราวกันตก ระเบียงชั้น 3 อาคารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 42000 5 กันยายน 2565
119 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมากั้นห้องประชุมนครธานี ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 46200 5 กันยายน 2565
120 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7540 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11200 8 กันยายน 2565
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 7540 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 ประกวดราคา -
123 ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 -
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่อง Autopipette จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่อง Autopipette จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7600 5 กันยายน 2565
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ตู้เย็นแช่น้ำยา 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ตู้เย็นแช่น้ำยา 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 5 กันยายน 2565
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Respiratory SARA-CoV-2 Panel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยา Respiratory SARA-CoV-2 Panel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 496908 14 กันยายน 2565
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5000 15 กันยายน 2565
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15000 16 กันยายน 2565
134 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 47400 16 กันยายน 2565
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณ สคร.8 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณ สคร.8 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 39440 20 กันยายน 2565
138 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดต้ังระบบไฟส่องสว่าง ห้องกลุ่มโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9800 7 กันยายน 2565
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดต้ังระบบไฟส่องสว่าง ห้องกลุ่มโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแวมอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๓ สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง 0 0 E-bidding -
142 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๓ สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง 0 1031000 E-bidding -
143 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ 0 12200 9 สิงหาคม 2565
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
149 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 718600 E-bidding -
150 ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
151 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1031400 0 E-bidding -
152 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 E-bidding -
153 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1925000 E-bidding -
154 ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
155 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ข้อมุลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 286100 10 พฤศจิกายน 2564
157 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 231600 11 พฤศจิกายน 2564
158 จ้างเหมาตรวจหาพยาธิใบไม้ตับในปลาน้ำจืดเกล็ดขาว จำนวน 100 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 45000 27 พฤษภาคม 2565
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9300 27 เมษายน 2565
161 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (รถเข็นของ 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1400 13 ธันวาคม 2564
162 ข้อมุลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (รถเข็นของ 2 ชั้น 1 ชุด และรถเข็นเก็บขยะติดเชื้อ 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 13 ธันวาคม 2564
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 137281 22 มีนาคม 2565
165 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ด้านห้องปฏิบัติการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 25 พฤศจิกายน 2564
166 ซื้อยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 61 26 พฤศจิกายน 2564
167 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 100836 7 ธันวาคม 2564
168 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 35000 10 พฤศจิกายน 2564
169 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 35000 10 พฤศจิกายน 2564
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2917310 4 กุมภาพันธ์ 2565
172 ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 4242500 4 กุมภาพันธ์ 2565
173 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 718600 0 E-bidding -
174 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) โดยวิธีคัดเลือก 0 1424000 14 มกราคม 2565
175 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ศตม.8.3 จ.สกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 0 2820000 19 มกราคม 2565
176 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1925000 0 E-bidding -
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมโรค ติดต่อนำ โดยแมลงที่ ๘.๓ สกลนคร ตำ บลธาตุเชิงชุม อำ เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำ นวน ๑ แห่ง ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
179 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
180 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 เครื่อง 0 96300 10 พฤศจิกายน 2565
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการ Application Zoom จำนวน 5 Licenses 0 26750 25 ตุลาคม 2565
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Application Zoom จำนวน 5 Licenses 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการฉากกั้น Partition)จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 25770 28 ตุลาคม 2565
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการฉากกั้น Partition)จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส Flu A/B จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อ Spore test จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของ การซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 47900 15 พฤศจิกายน 2565
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9351.52 22 พฤศจิกายน 2565
195 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9351.52 22 พฤศจิกายน 2565
196 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบบตั้งหรือแขวน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 294400 28 ตุลาคม 2565
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบบตั้งหรือแขวน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศฯ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศฯ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 25000 15 พฤศจิกายน 2565
200 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะสแตนเลส จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5960 21 พฤศจิกายน 2565
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะสแตนเลส จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาสกัดไวรัส DNA/RNA extraction จำนวน 192 เทส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อน้ำยาสกัดไวรัส DNA/RNA extraction จำนวน 192 เทส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 38400 24 พฤศจิกายน 2565
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาตรวจจำแนก serotype ไข้เลือดออก จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาตรวจ ATK จำนวน ๓๒๕ เทส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5000 6 ธันวาคม 2565
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 718 0 E-bidding -
212 ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 718600 2 ธันวาคม 2565
213 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 183150 30 พฤศจิกายน 2565
214 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 56000 30 พฤศจิกายน 2565
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 2.8x9 เมตร จำนวน 1 ตู้ 0 180000 30 ธันวาคม 2564
217 ข้อมูลสาระสำคัญซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 4.5 x 3.5 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 1 ตู้ 0 180000 30 ธันวาคม 2564
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับปฏิบัติงาน vaccine passport ขนาด ๔.๕ x ๕ เมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับปฏิบัติงาน vaccine passport ขนาด ๔.๕ x ๕ เมตร จำนวน 1 ตู้ 0 300000 30 ธันวาคม 2564
220 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 350 KVA ของอาคาร สคร.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 50878.5 13 ธันวาคม 2565
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาด 350 KVA ของอาคาร สคร.8 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 350 KVA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 42800 6 ธันวาคม 2565
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 350 KVA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 จ้างเหมาทำโปรแกรมสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 20000 22 ธันวาคม 2565
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโปรแกรมสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 จ้างตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับเครื่องสำรองไฟห้องดาต้าเซนเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 70620 11 พฤศจิกายน 2565
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับเครื่องสำรองไฟห้องดาต้าเซนเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 718600 0 E-bidding -
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7540 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้ำดีที่พื้นและซ่อมแซมโถส้วมแบบชักโครก ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สคร.8 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 7500 13 ธันวาคม 2565
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้ำดีที่พื้นและซ่อมแซมโถส้วมแบบชักโครก ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สคร.8 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อสติกเกอร์ หมายเลขตรวจวิเคราะห์ ขนาด ๑.๓ x ๖.๓/๓ ซม. จำนวน ๙,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อน้ำยาตรวจจำแนก serotype ไข้เลือดออก จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 60800 28 พฤศจิกายน 2565
234 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อผ้าห่ม เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5000 11 มกราคม 2566
235 ซื้อผ้าห่ม เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 70071 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 เช่าโปรแกรม Tableau สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางระบาดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 35054 28 ธันวาคม 2565
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโปรแกรม Tableau สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางระบาดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ข้อมูลาสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5000 24 มกราคม 2566
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ข้อมูลสาระสำคัญ สำหรับจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10000 1 กุมภาพันธ์ 2566
244 ข้อมูลสาระสำคัญ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 33900 1 กุมภาพันธ์ 2566
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใส่เอกสารการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารชุดรวมพักอาศัยอาคาร 1 ห้อง 304 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12000 26 มกราคม 2566
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารชุดรวมพักอาศัยอาคาร 1 ห้อง 304 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับพิมพ์รายงานผลตรวจวิเคราะห์รายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10140 9 กุมภาพันธ์ 2566
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาวิชาการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ และคัดกรองโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ และคัดกรองโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6332 10 กุมภาพันธ์ 2566
254 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18100 8 กุมภาพันธ์ 2566
255 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมานาวิชาการฯ 0 20000 9 กุมภาพันธ์ 2566
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมานาวิชาการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบเพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำใบประกาศนียบัตรพร้อมกรอบเพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 0 11300 10 กุมภาพันธ์ 2566
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับเช็ดมือหลังล้างมือเมื่อตรวจวิเคราะห์เสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
260 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับเช็ดมือหลังล้างมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์เสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6500 10 กุมภาพันธ์ 2566
261 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับพิมพ์รายงานผลตรวจวิเคราะห์รายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5590 9 กุมภาพันธ์ 2566
262 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใส่เอกสารการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15900 8 กุมภาพันธ์ 2566
263 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5600 10 กุมภาพันธ์ 2566
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5790 17 มกราคม 2566
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตุ้คอนเทนเนอร์ ขนาด 4.5X3.5 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 159537 26 ธันวาคม 2565
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตุ้คอนเทนเนอร์ ขนาด 4.5X3.5 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาตรวจ SARS-CoV-2 POCT จำนวน ๒๐๐ Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6720 8 มีนาคม 2566
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15810 9 มีนาคม 2566
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15940 13 มีนาคม 2566
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6553 30 มีนาคม 2566
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการงานเดินสายไฟฟ้า ปลั๊กเพาเวอร์ และติดตั้งตุ้ควบคุม จำนวน 1 งาน 0 42160 8 มีนาคม 2566
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเดินสายไฟฟ้า ปลั๊กเพาเวอร์ และติดตั้งตุ้ควบคุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ราชการ พร้อมติดฟิล์มกรองแสง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7063 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ราชการ พร้อมติดฟิล์มกรองแสง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7063 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7000 12 เมษายน 2566
284 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อน้ำยาตรวจ SARS-CoV-2 POCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อน้ำยาตรวจ SARS-CoV-2 POCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 202500 30 มีนาคม 2565
287 ซื้อน้ำยาตรวจ ATK สำหรับตรวจคัดกรองหาเชื้อ SARS-CoV-2 0 201050 30 มีนาคม 2565
288 ซื้อน้ำยาตรวจ ATK สำหรับตรวจคัดกรองหาเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมือด้านชีวเวชศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 100 27 กุมภาพันธ์ 2566
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือด้านชีวเวชศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8 25 เมษายน 2566
292 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการดูแลรักษา ระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการดูแลรักษา ระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 29380 28 เมษายน 2566
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 40097 25 เมษายน 2566
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องตรวจ HIV viral load พร้อมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องตรวจระดับ CD4+ พร้อมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กระป๋องเก็บปัสสาวะ เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการตรวจคัตกรองพยาธิใบไม้ตับฯ 0 39000 22 พฤษภาคม 2566
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กระป๋องเก็บปัสสาวะ เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15188.7 20 เมษายน 2566
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำป้ายอักษร พลาสวูด ๑๐ มม. ติดทับหน้าด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเขียวและโลโก้ รองพื้นด้วยสีขาว ตามแบบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำป้ายแผ่นคอมโพสิท ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ตามแบบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับในปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11 30 มีนาคม 2566
306 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับในปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 2วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ข้อมูลสาระสำคัญ สำหรับจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9000 16 มิถุนายน 2566
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9760 20 มิถุนายน 2566
311 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างจัดทำเล่มคู่มืออบรมหลักสูตรเครื่องพ่นฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรมหลักสูตรการพ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เว็บไซต์ สคร.8 จ.อุดรธานี 0 6600 23 มิถุนายน 2566
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำเล่มคู่มืออบรมหลักสูตรเครื่องพ่นฯ เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรมหลักสูตรการพ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างจัดทำกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรม หลักสูตรเครื่องพ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6600 23 มิถุนายน 2566
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรม หลักสูตรเครื่องพ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ข้อมูลสาระสำคัญ สำหรับจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5600 15 มิถุนายน 2566
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดสถานที่กิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 สำหรับจัดเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดสถานที่กิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10200 19 มิถุนายน 2566
319 ซื้อผ้าห่ม เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5000 10 กรกฎาคม 2566
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าห่ม เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในชุมชน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๘๗๒๙ อุดรธานี เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ 0 23897 27 มิถุนายน 2566
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๘๗๒๙ อุดรธานี เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 65610.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 วิธีคัดเลือก -
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15 14 กรกฎาคม 2566
328 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15 14 กรกฎาคม 2566
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7063 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7063 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8124.08 19 กรกฎาคม 2566
331 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5700 17 กรกฎาคม 2566
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80แกรม) จำนวน 420 รีม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 49560 24 กรกฎาคม 2566
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80แกรม) จำนวน 420 รีม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดตรวจโรคพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-Rapid Diagnostic Test (OV-RDT) ชื่อการค้า Rapid diagnostic test kit for opisthorchiasis จำนวน 13,000 เทสต์ โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ง) 0 1950000 วิธีคัดเลือก -
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของระบบสารสนเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 การซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของระบบสารสนเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5480 25 กรกฎาคม 2566
338 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16730 21 กรกฎาคม 2566
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 70 26 กรกฎาคม 2566
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม ๗๑๐๔ ขอนแก่น ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๒ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม ๗๑๐๔ ขอนแก่น ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๒ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 17200 3 สิงหาคม 2566
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำชุดหุ่นจำลองวงจรชีวิตยุงลาย จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำชุดหุ่นจำลองวงจรชีวิตยุงลาย จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 45000 3 สิงหาคม 2566
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ๔๙๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ๔๙๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ๔๙๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ๔๙๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค 0 343000 29 สิงหาคม 2566
350 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ ๔๙๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 343000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโรคพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว (OV-RDT) จำนวน 13,000 เทสต์ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
352 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18 31 สิงหาคม 2566
353 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 5x2 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 191 25 สิงหาคม 2566
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 5x2 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมน้ำรั่วซึมและซ่อมฝ้า ทาสี ห้องประชุมเลยลำภู อาคาร สคร.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมน้ำรั่วซึมและซ่อมฝ้า ทาสี ห้องประชุมเลยลำภู อาคาร สคร.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 23 31 สิงหาคม 2566
358 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8 1 กันยายน 2566
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาตรวจ HIV viral load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
362 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 78 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่องซื้อชุดสำหรับเช็คความกระชับหน้ากาก N95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12836 17 ตุลาคม 2566
367 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10400 18 ตุลาคม 2566
368 จ้างตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับเครื่องสำรองไฟห้องดาต้าเซนเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 70 19 ตุลาคม 2566
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับเครื่องสำรองไฟห้องดาต้าเซนเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดสำหรับเช็คความกระชับหน้ากาก N95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10165 24 ตุลาคม 2566
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม MagDEA จำนวน ๑ กล่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม MagDEA จำนวน ๑ กล่อง 0 9600 31 ตุลาคม 2566
374 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ต ของสำนักงาป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 0 57780 11 ตุลาคม 2566
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปี 67 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 จังหวัดหนองคาย ปี 67 0 7 11 ตุลาคม 2566
377 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน จังหวัดหนองคาย ปี 67 0 7 11 ตุลาคม 2566
378 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี ปี 67 0 8 11 ตุลาคม 2566
379 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนเชียงคาน จ.เลย ปี 67 0 8 11 ตุลาคม 2566
380 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนท่าลี่ จ.เลย ปี 67 0 8 11 ตุลาคม 2566
381 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานอุดรธานี ปี 67 0 5 11 ตุลาคม 2566
382 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนท่าเทียบเรือนครพนม ปี 67 0 8 11 ตุลาคม 2566
383 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ ปี 67 0 7 11 ตุลาคม 2566
384 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 จังหวัดนครพนม ปี67 0 8 11 ตุลาคม 2566
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนท่าเทียบเรือนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมท่าอากาศยานอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนเชียงคาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสถานีรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอินเทอร์เน็ตของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส Zika , Dengue และ Chikungunya จำนวน ๓ กล่อง 0 59580 2 พฤศจิกายน 2566
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัส Zika , Dengue และ Chikungunya จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 จ้างบริการ Application Zoom จำนวน 5 Licenses เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ 0 26 18 ตุลาคม 2566
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Application Zoom จำนวน 5 Licenses เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 เช่าโปรแกรม Tableau สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางระบาดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36 16 พฤศจิกายน 2566
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโปรแกรม Tableau สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางระบาดวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19950 27 ตุลาคม 2566
401 จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขก ๖๖๕๐ ขอนแก่น ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขก ๖๖๕๐ ขอนแก่น ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6745.28 28 พฤศจิกายน 2566
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1765.5 30 พฤศจิกายน 2566
406 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 1940 30 พฤศจิกายน 2566
407 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ กับบริษัท วี แอนด์ วี เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 45425 30 พฤศจิกายน 2566
408 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ กับบริษัท กิบไทย จำกัด 0 7842 30 พฤศจิกายน 2566
409 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ กับ หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ 0 11759.3 30 พฤศจิกายน 2566
410 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ กับ บริษัท อุดรพลาสติก จำกัด 0 22220 30 พฤศจิกายน 2566
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6420 2 พฤศจิกายน 2566
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 23 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 112 30 พฤศจิกายน 2566
415 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 2 30 พฤศจิกายน 2566
416 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6 30 พฤศจิกายน 2566
417 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 3 30 พฤศจิกายน 2566
418 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 1 30 พฤศจิกายน 2566
419 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9 30 พฤศจิกายน 2566
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก บ้านพักระดับ ๘-๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก บ้านพักระดับ ๘-๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12840 27 พฤศจิกายน 2566
422 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก บริเวณอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 29960 27 พฤศจิกายน 2566
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก บริเวณอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
424 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 350 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 31960.9 6 ธันวาคม 2566
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 350 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขง ๔๙๑๖ อุดรธานี ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขง ๔๙๑๖ อุดรธานี ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสถานีรถไฟหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5897.84 8 ธันวาคม 2566
428 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับจ้างจัดทำแผ่นทำเนียบบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11770 19 ธันวาคม 2566
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างจัดทำแผ่นทำเนียบบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำยา HCV viral load โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยา HCV viral load โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 66500 3 มกราคม 2567
432 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566) 77123.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
433 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ 0 15000 4 ธันวาคม 2566
434 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 0 20990 4 ธันวาคม 2566
435 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ 0 53345 4 ธันวาคม 2566
436 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ 0 44670 4 ธันวาคม 2566
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
438 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8 17 มกราคม 2567
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับ การซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับ การซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 6710 10 มกราคม 2567
442 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 29 25 มกราคม 2567
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจโรคพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-Rapid Diagnostic Test (OV-RDT) ชื่อการค้า Rapid diagnostic test kit for opisthorchiasis จำนวน 12,000 เทสต์ โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Xpert MTB/RIF สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค จำนวน 500 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
446 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยาตรวจ Xpert MTB/RIF สำหรับตรวจหาเชื้อวัณโรค จำนวน 500 Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 240000 13 ธันวาคม 2564
447 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดตรวจโรคพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-Rapid Diagnostic Test (OV-RDT) ชื่อการค้า Rapid diagnostic test kit for opisthorchiasis จำนวน 12,000 เทสต์ โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ง) 0 1 วิธีคัดเลือก -
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องตรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
449 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อเครื่องตรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 42000 29 มกราคม 2567
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 15630 2 กุมภาพันธ์ 2567
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโรคพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-Rapid Diagnostic Test (OV-RDT) ชื่อการค้า Rapid diagnostic test kit for opisthorchiasis จำนวน 12,000 เทสต์ โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ง) 0 0 วิธีคัดเลือก -
453 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5 9 กุมภาพันธ์ 2567
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องตรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
456 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การซื้อเครื่องตรวจปริมาณโซเดียมในอาหาร เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 75000 9 กุมภาพันธ์ 2567
457 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5 25 มกราคม 2567
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
459 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างทำสื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพลดการบริโภคเกลือและโซเดียม จังหวัดุอดรธานี 0 14700 20 กุมภาพันธ์ 2567
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำสื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพลดการบริโภคเกลือและโซเดียม จังหวัดุอดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างทำสื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5000 23 กุมภาพันธ์ 2567
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำสื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
463 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมชุดล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 20800 4 มีนาคม 2567
464 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(รายการ Intercom แบบยกหู) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 29 4 มีนาคม 2567
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(รายการ Intercom แบบยกหู) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมชุดล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
467 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11 8 มีนาคม 2567
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
469 จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Watch Guard Firebox M4600) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 194 14 กุมภาพันธ์ 2567
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Watch Guard Firebox M4600) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
471 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10 13 มีนาคม 2567
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 29999.5 23 กุมภาพันธ์ 2567
476 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
477 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2567) 84267.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
478 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567) ของ ศตม. 8.3 จ.สกลนคร 9380 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
479 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566) ของ ศตม. 8.3 จ.สกลนคร 11080 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
480 ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๒ เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(รายการเครื่องวัดอุณหภูมิ) สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิ - ความชื้น (รายงานผลทาง Line)สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทานหมายเลข 04 หมายเลขทะเบียนรถ 2 ฒฮ 9974 กทม. สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งท่่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
484 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทานหมายเลขรถ 04 หมายะเลขทะเบียน 2ฒฮ 9974 กทม. สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 งาน 0 456 3 เมษายน 2567
485 ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้ดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1427900 E-bidding -
486 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
487 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1427900 0 E-bidding -
488 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการสำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ เปลี่ยนเรือนไมล์และเช็คระบบไฟฟ้ารถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 11074.5 17 เมษายน 2567
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ เปลี่ยนเรือนไมล์และเช็คระบบไฟฟ้ารถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๗๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
490 ซื้อผงฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์และพื้นผิว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16 25 เมษายน 2567
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์และพื้นผิว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
492 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ เปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7540 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 49808.5 11 เมษายน 2567
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ เปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7540 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข ๗๕๔๐ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
495 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข ๗๕๔๐ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 8770.79 30 เมษายน 2567
496 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อซื้อน้ำยา Xpert MTB/XDR , น้ำยา Xpert HCV viral load และน้ำยา Xpert MTB/RIF Ultra โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 292500 26 เมษายน 2567
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อซื้อน้ำยา Xpert MTB/XDR , น้ำยา Xpert HCV viral load และน้ำยา Xpert MTB/RIF Ultra โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
498 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 43900 23 เมษายน 2567
499 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
503 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) ณ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค 0 333000 14 พฤษภาคม 2567
504 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) ณ เว็บไซต์กรมควบคุมโรค 0 374000 14 พฤษภาคม 2567
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Respiratory SARS-CoV2 Panel จำนวน 3 แพ็ค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณห้องปฐมพยาบาลของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
509 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 28 9 พฤษภาคม 2567
510 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและสุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 30 13 พฤษภาคม 2567
511 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณห้องปฐมพยาบาลของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 8 16 พฤษภาคม 2567
512 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำยา Respiratory SARS - CoV2 Panel จำนวน 3 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36 21 พฤษภาคม 2567
513 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV viral load) จำนวน ๒,๗๐๐ Report 0 0 E-bidding -
514 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 8450 30 พฤษภาคม 2567
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
516 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV viral load) จำนวน ๒,๗๐๐ Report โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
517 ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณไวรัสพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี (HIV viral load) จำนวน 2,700 Report โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2673000 E-bidding -
518 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11 11 มิถุนายน 2567
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -