กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (4 คน) 12 เดือน (ประกาศ 19 ก.ย.2561) 0 0 -
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
3 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมี 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
5 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
7 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
8 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารสารเคมี จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
9 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 -
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ นคม. 9.3.2 กาบเชิง จำนวน 1 หลัง 0 0 -
12 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ นคม.9.3.2 กาบเชิง จำนวน 1 หลัง 0 0 -
13 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3.2 กาบเชิง 0 0 E-bidding -
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3.2 กาบเชิง 0 0 E-bidding -
15 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้อง 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้อง 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บขยะ จำนวน 1 หลัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผลการจ้างเหมาบริการช่างเทคนิค 9 เดือน 1 อัตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผลการจ้างซ่อมเครื่องเสียงจัดรายการ 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและทำเหล็กกั้นต้นไม้ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผลการซื้อวัสดุ 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 8 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง 30 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผลการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผลการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 12 งวด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นง 2118 นม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน ขธ 8235 นม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผลการจ้างเหมาพิมพ์ใบรับใบสำคัญ 100เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นง 2118 นม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผลการจ้างเดินสายสัญญาณอินเตอร์เนต 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผลการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทย์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 1 หลัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผลการซื้อยา วัสดุวิทย์ 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเช่าเครื่อง LCD โปรเจ็คเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทย์ 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทย์ 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผลการซื้อวัสดุคอมพ์ 23 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผลการจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมผู้เดินทางผ่านด่านฯ 1 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นค 7902 นม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผลการจ้างทำโปรแกรมคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค 1 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผลการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการจำนวน 5 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผลการจ้างเปลี่ยนน้ำยาถังดับเพลิง 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผลการซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทย์ 14 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผลการซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทย์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผลการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันะ์พิษสุนัขบ้า จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 68 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สคร 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 -
65 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สคร 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
66 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สคร 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 -
67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรค จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
68 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 47 รายการ 0 0 E-bidding -
69 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
70 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
71 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
72 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1737000 0 E-bidding -
73 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
74 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 2500000 0 E-bidding -
75 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 0 2497500 E-bidding -
76 ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
77 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2500000 0 E-bidding -
78 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
79 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 0 854000 E-bidding -
80 ประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
81 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2500000 0 E-bidding -
82 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 2500000 0 E-bidding -
83 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 868000 0 E-bidding -
84 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2500000 0 E-bidding -
85 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 1737000 0 E-bidding -
86 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 868000 0 E-bidding -
87 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
88 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
89 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
90 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.102 0 E-bidding -
91 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3967900 0 E-bidding -
92 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3967900 0 E-bidding -
93 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
94 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) 0 866 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) 866 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
97 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเสียงจัดรายการวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 6260 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและทำเหล็กกั้นต้นไม้ จำนวน 1 งาน 16996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
100 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง 30 รายการ งบโครงการกลุ่มบริหาร (กลุ่มบริหาร) 6975 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2562
101 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 5200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562
102 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบรับใบสำคัย จำนวน 100 เล่ม 5885 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562
103 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครืื่องปรับอากาศห้องสมุด จำนวน 1 เครื่อง 6500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2562
104 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน 32355 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561
105 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธื จำนวน 4 รายการ 39890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561
106 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 21875 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561
107 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 34486 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2561
108 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 94340 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2561
109 ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ 832500 0 E-bidding -
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT 0 0 E-bidding -
112 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
113 เผยแพร่การจัดซื้อสารเคมี 4 รายการ 0 0 E-bidding -
114 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
115 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
116 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 0 E-bidding -
117 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 953801 E-bidding -
118 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
119 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
120 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
121 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1702860 0 E-bidding -
122 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
123 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 968000 0 E-bidding -
124 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 165942 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 808570 0 E-bidding -
126 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์, ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
127 ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง 1 0 E-bidding -
128 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
129 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
130 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
131 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT (Situation Awareness Team) จำนวน 1 แห่ง 1 0 E-bidding -
132 ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดนราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) 3611000 0 ประกวดราคา -
133 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
134 ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 3 0 E-bidding -
135 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
136 ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3611000 0 E-bidding -
137 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ม.ค. - มี.ค. 2564) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
139 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
140 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีคัดเลือก -
141 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1012400 0 E-bidding -
142 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีจำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 941 วิธีคัดเลือก -
143 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ 0 0 E-bidding -
144 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3959000 0 ประกวดราคา -
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้อง ต่อ 1 ชุด จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
147 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1910500 0 E-bidding -
148 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1947970 E-bidding -
149 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 843998 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
151 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3760000 E-bidding -
152 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและวิทยุ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
153 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
154 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
155 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก 0 1668000 วิธีคัดเลือก -
156 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
157 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (Video Wall) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
158 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
159 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 0 6769000 17 มกราคม 2565
160 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1764000 E-bidding -
161 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เครื่่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
162 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพ Video Wall) จำนวน 1 จอ 0 1109000 E-bidding -
163 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ Video wall) จำนวน 1 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1107000 0 E-bidding -
164 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เครื่่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
165 เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1839000 E-bidding -
166 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 91 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1839000 0 E-bidding -
168 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1756000 0 E-bidding -
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ Video Wall) จำนวน 1 จอ 0 0 E-bidding -
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เครื่อง 0 0 E-bidding -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ จำนวน 1 งานง 0 0 E-bidding -
172 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 E-bidding -
173 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1847000 E-bidding -
174 ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 1847000 0 E-bidding -
175 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1847000 0 E-bidding -
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
177 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยกลางวันและกลางคืน จำนวน 3 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 752400 0 E-bidding -
178 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ 0 0 E-bidding -
179 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
180 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคาร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
181 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
182 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
183 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฎวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุร่ีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
184 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
185 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
186 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
187 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องกีฏวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
188 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 858426 E-bidding -
189 เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง จำนวน 1 แห่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 635000 E-bidding -
190 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 624000 0 E-bidding -
191 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1700000 0 ประกวดราคา -
192 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาสารเคมีสำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
193 เผยแพร่ราคากลางการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1481000 E-bidding -
194 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1597900 E-bidding -
195 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 732000 0 ประกวดราคา -
196 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1601200 0 E-bidding -
197 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 875800 0 ประกวดราคา -
198 เผยแพร่ราคากลางการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ศตม 9.2 บร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 639 E-bidding -
199 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ศตม 9.2 บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 630000 0 E-bidding -
200 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 หลัง 1453700 0 E-bidding -
201 ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับงานโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 รายการ 858426 0 E-bidding -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง 597168 0 E-bidding -
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฎวิทยา ศตม 9.2 บุรีรัมย์ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ 0 0 E-bidding -
207 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
208 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ 1798000 0 E-bidding -
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 0 0 E-bidding -
210 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
211 เผยแพร่ราคากลางการจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2427000 ประกวดราคา -
212 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24437000 0 ประกวดราคา -
213 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2443700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 2443700 0 E-bidding -
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
216 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ 0 0 E-bidding -
217 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 หลัง 1453700 0 E-bidding -
218 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคางานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 หลัง 1453700 0 E-bidding -
219 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 หลัง 2453700 0 E-bidding -
220 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี สำหรับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
221 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมีสำหรับป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 777985 E-bidding -
222 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 815940 0 E-bidding -
223 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกลางวันและกลางคืน จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกลางวันและกลางคืน จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ 2566 440100 0 E-bidding 26 กันยายน 2565
225 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีต จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
226 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) 0 0 E-bidding -
227 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) 0 0 E-bidding -
228 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถตู้เย็นสำหรับขนส่งยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ คัน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2815970 E-bidding -
229 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2800000 0 E-bidding -
230 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้เย็นวิทยาศาสตร์ควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 749000 0 E-bidding -
231 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้เย็นวิทยาศาสตร์ควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 765000 E-bidding -
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้เย็นฯ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
234 เผยแพร่ราคากลางการก่อสร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 2128620 E-bidding -
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -