กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (4 คน) 12 เดือน (ประกาศ 19 ก.ย.2561) 0 0 -
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
3 ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมี 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
5 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
7 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 E-bidding -
8 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารสารเคมี จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
9 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 -
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 -
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ นคม. 9.3.2 กาบเชิง จำนวน 1 หลัง 0 0 -
12 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ นคม.9.3.2 กาบเชิง จำนวน 1 หลัง 0 0 -
13 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3.2 กาบเชิง 0 0 E-bidding -
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3.2 กาบเชิง 0 0 E-bidding -
15 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้อง 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้อง 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2) 0 0 E-bidding -
17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
18 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บขยะ จำนวน 1 หลัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผลการจ้างเหมาบริการช่างเทคนิค 9 เดือน 1 อัตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผลการจ้างซ่อมเครื่องเสียงจัดรายการ 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและทำเหล็กกั้นต้นไม้ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผลการซื้อวัสดุ 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 8 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง 30 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผลการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผลการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 12 งวด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นง 2118 นม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน ขธ 8235 นม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผลการจ้างเหมาพิมพ์ใบรับใบสำคัญ 100เล่ม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสมุด 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นง 2118 นม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผลการจ้างเดินสายสัญญาณอินเตอร์เนต 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผลการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทย์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ จำนวน 1 หลัง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผลการซื้อยา วัสดุวิทย์ 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเช่าเครื่อง LCD โปรเจ็คเตอร์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทย์ 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทย์ 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผลการซื้อวัสดุคอมพ์ 23 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผลการจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมผู้เดินทางผ่านด่านฯ 1 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นค 7902 นม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผลการจ้างทำโปรแกรมคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค 1 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผลการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการจำนวน 5 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผลการจ้างเปลี่ยนน้ำยาถังดับเพลิง 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผลการซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทย์ 14 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผลการซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทย์ 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผลการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันะ์พิษสุนัขบ้า จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 68 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สคร 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 -
65 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สคร 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
66 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สคร 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 -
67 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรค จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
68 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 47 รายการ 0 0 E-bidding -
69 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
70 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
71 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
72 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1737000 0 E-bidding -
73 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
74 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 2500000 0 E-bidding -
75 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 0 2497500 E-bidding -
76 ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
77 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2500000 0 E-bidding -
78 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
79 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 0 854000 E-bidding -
80 ประกาศเผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 0 0 E-bidding -
81 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2500000 0 E-bidding -
82 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ 2500000 0 E-bidding -
83 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 868000 0 E-bidding -
84 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการสอน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2500000 0 E-bidding -
85 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 1737000 0 E-bidding -
86 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 868000 0 E-bidding -
87 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
88 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
89 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
90 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.102 0 E-bidding -
91 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3967900 0 E-bidding -
92 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3967900 0 E-bidding -
93 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
94 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) 0 866 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) 866 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
97 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเสียงจัดรายการวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 6260 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและทำเหล็กกั้นต้นไม้ จำนวน 1 งาน 16996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562
100 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง 30 รายการ งบโครงการกลุ่มบริหาร (กลุ่มบริหาร) 6975 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2562
101 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 5200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562
102 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบรับใบสำคัย จำนวน 100 เล่ม 5885 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562
103 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครืื่องปรับอากาศห้องสมุด จำนวน 1 เครื่อง 6500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2562
104 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน 32355 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561
105 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธื จำนวน 4 รายการ 39890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561
106 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 21875 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561
107 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 34486 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2561
108 ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ 94340 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2561