กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
2 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 11 รายการ 0 0 E-bidding -