กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์การพิจารณา ซื้อน้ำยาทีอาร์ซีเอส ทูเบอร์คูลิน พีพีดี 0 0 -
2 จ้างเหมาบริการขนย้ายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นไปยังคลังสินค้าชั้น ๘ อาคาร นาริตะ เมืองทองธานี 0 0 -
3 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 0 -
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ 0 0 -
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 0 0 -
6 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จานวน 14 รายการ ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) ประจาปีงบประมาณ 2562 0 0 E-bidding -
7 การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้ออุปกรณ์ทาง การแพทย์ จำนวน 14 รายการ 0 0 E-bidding -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
9 ราคากลาง งานจ้างการประเมินระบบการเงินและบัญชีและความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของ PR-DDC และ SSR 0 1 E-bidding -
10 งานจ้างการประเมินระบบการเงินและบัญชีและความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของ PR-DDC และ SSR 1 0 E-bidding -
11 งานจ้างการประเมินระบบการเงินและบัญชีและความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของ PR-DDC และ SSR ครั้งที่ 2 1 0 E-bidding -
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างการประเมินระบบการเงินและบัญชีและความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของ PR-DDC และ SSR 1 0 E-bidding -
13 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2562 0 0 -
14 การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ 1 0 E-bidding -
15 การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ 0 1 E-bidding -
16 อนุมัติร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหลักเกณฑ์การพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 15 เครื่อง 859422 0 E-bidding -
17 ประกวดราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 15 เครื่อง 846301 0 ประกวดราคา -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
20 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 598665 26 มกราคม 2564
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) ของโครงการมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 1 ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอจ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) ของโครงการมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 1 ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ค) 0 781100 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของโรคไข้มาลาเรีย (Malaria Server) RAI3E ปีที่ 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 0 0 E-bidding -
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด 0 218280 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศกรมควบคุมโรค ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างลงประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซตื จำนวน 1 ตำแหน่งงาน 1284 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2564
33 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง ประจำปี 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองของโครงการด้านมาลาเรีย 86000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี 2564 0 85224.6 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 รายงายผลการพิจารณาและขอสั่งจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี 2564 พร้อมประกาศกรมควบคุมโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป“SunSystems” จำนวน ๖ Users และ Query & Analysis v.11 for SunSystems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป“SunSystems” จำนวน ๖ Users และ Query & Analysis v.11 for SunSystems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 266607 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอของงานซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป“SunSystems” จำนวน ๖ Users และ Query & Analysis v.11 for SunSystems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอของงานซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป“SunSystems” จำนวน ๖ Users และ Query & Analysis v.11 for SunSystems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 266607 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป“SunSystems” จำนวน ๖ Users และ Query & Analysis v.11 for SunSystems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 จัดซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป“SunSystems” จำนวน ๖ Users และ Query & Analysis v.11 for SunSystems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 266607 27 ธันวาคม 2564
44 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 325000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ขออนุมัติราคากลางของงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12.84 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 324665 28 ธันวาคม 2563
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถตู้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 1762 นนทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการขนส่งยา Buprenorphine 8 mg + Naloxone 2 mg จำนวน 643 กล่อง ไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการขนส่งยา Buprenorphine 8 mg + Naloxone 2 mg จำนวน 643 กล่อง ไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอพร้อมกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาบริการขนส่งยา Buprenorphine 8 mg + Naloxone 2 mg จำนวน 643 กล่อง ไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ขออนุมัติราคากลางของงานจ้างเหมาบริการขนส่งยา Buprenorphine 8 mg + Naloxone 2 mg จำนวน 643 กล่อง ไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 26750 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการขนส่งยา Buprenorphine 8 mg + Naloxone 2 mg จำนวน 643 กล่อง ไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 งานจ้างเหมาบริการขนส่งยา Buprenorphine 8 mg + Naloxone 2 mg จำนวน 643 กล่อง ไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 26750 3 มีนาคม 2565
58 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 415000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ตารางราคากลางของงานจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 0 415000 -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด 156989 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2565
65 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ตารางราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด 0 151200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (SOP/WI) และเครื่องมือตรวจสอบด้านการเงินสำหรับหน่วยงานรับทุนรอง (Financial internal tool) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (SOP/WI) และเครื่องมือตรวจสอบด้านการเงินสำหรับหน่วยงานรับทุนรอง (Financial internal tool) 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน 2565
70 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (SOP/WI) และเครื่องมือตรวจสอบด้านการเงินสำหรับหน่วยงานรับทุนรอง (Financial internal tool) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ตารางราคากลางงานเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (SOP/WI) และเครื่องมือตรวจสอบด้านการเงินสำหรับหน่วยงานรับทุนรอง (Financial internal tool) 0 10000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (SOP/WI) และเครื่องมือตรวจสอบด้านการเงินสำหรับหน่วยงานรับทุนรอง (Financial internal tool) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2565 การซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ตารางราคากลางการจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี 0 16800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ขออนุมัติรายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง 0 0 -
77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี 0 16800 29 มิถุนายน 2565
79 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1762 นนทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1762 นนทบุรี 15000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1762 นนทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ตารางราคากลางการจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1762 นนทบุรี 0 12800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก งานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1762 นนทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง ถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1762 นนทบุรี 0 12800 29 มิถุนายน 2565
85 ขออนุมัติประกาศเผยแพร๋แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ขออนุมัติรายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ 0 18713.2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ 0 18713.2 22 กันยายน 2565
91 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 62000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอของงานซื้อเครื่องตอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ตารางราคากลางของงานของงานซื้อเครื่่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบที่ ๑ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 0 62300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 0 51253 19 กันยายน 2565
97 ซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems จำนวน ๖ Users และ Query Analysis v.11 for Sun Systems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems จำนวน ๖ Users และ Query Analysis v.11 for Sun Systems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 333724 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems จำนวน ๖ Users และ Query Analysis v.11 for Sun Systems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ตารางราคากลางของการจัดซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems จำนวน ๖ Users และ Query Analysis v.11 for Sun Systems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 333724 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems จำนวน ๖ Users และ Query Analysis v.11 for Sun Systems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems จำนวน ๖ Users และ Query Analysis v.11 for Sun Systems จำนวน 8 Named Users เป็นระยะเวลา 1 ปี 0 333724 29 พฤศจิกายน 2565
103 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าห้องประชุมสำหรับจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าห้องประชุมสำหรับจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 7500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2566
105 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานเช่าห้องประชุมสำหรับจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ตารางราคากลางงานสำหรับการเช่าห้องประชุมสำหรับจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 0 7500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การเสนอราคา งานเช่าห้องประชุมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 28800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2566
110 ประกาศร่าง TOR แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ราคากลางสำหรับแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 28800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 16 มกราคม 2566
114 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งเครื่อง Oxygen concentrator พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 218 เครื่อง ไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งเครื่อง Oxygen concentrator พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 218 เครื่อง ไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 105536 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2565
116 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งเครื่อง Oxygen concentrator พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 218 เครื่อง ไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งเครื่อง Oxygen concentrator พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 218 เครื่อง ไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 0 105536 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศชนะผู้เสนอราคาของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งเครื่อง Oxygen concentrator พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 218 เครื่อง ไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งเครื่อง Oxygen concentrator พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 218 เครื่อง ไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 0 0 12 พฤษภาคม 2565
120 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 4 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 4 แห่ง 55188 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 4 แห่ง 0 0 -
123 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 4 แห่ง 0 55188 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 4 แห่ง 0 0 -
125 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 4 แห่ง 0 55188 12 กันยายน 2565
126 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 6 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 6 แห่ง 27120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศร่าง TOR แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 6 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ตารางแสดงราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 6 แห่ง 0 27120 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 6 แห่ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก จำนวน 6 แห่ง 0 0 21 มิถุนายน 2565
132 ขออนุมัติแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์และชุดตรวจแบบหาแอนติเจนด้วยตนเองไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์และชุดตรวจแบบหาแอนติเจนด้วยตนเองไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก 30400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565
134 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์และชุดตรวจแบบหาแอนติเจนด้วยตนเองไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์และชุดตรวจแบบหาแอนติเจนด้วยตนเองไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์และชุดตรวจแบบหาแอนติเจนด้วยตนเองไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งวัสดุทางการแพทย์และชุดตรวจแบบหาแอนติเจนด้วยตนเองไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการของกองทุนโลก 0 30400 12 มกราคม 2565
138 ขออนุมัติแผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2565 321 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2565 0 321655 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง ประจำปี 2565 0 321655 28 ธันวาคม 2564
144 อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี 2565 82124.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี 2565 0 82124.6 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหาร โครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2566
151 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี 0 3600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2566
156 รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ตารางแสดงราคากลางสำหรับจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี 0 8767.05 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดหรือผู้้ได้รับการคัดเลือกจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4302 นนทบุรี 0 8264.03 -
160 อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 19500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2566
162 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 0 0 -
163 ตารางแสดงราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 0 19500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะของแผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 0 0 -
165 แผนงานจ้างเหมาบริการขนส่งชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) 0 195000 13 มกราคม 2566
166 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2566
168 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 18000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 อนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ตาราคาแสดงราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ 0 16312.2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 อนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ 0 16162.3 15 กุมภาพันธ์ 2566
177 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อของโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศร่าง TOR ของแผนจัดซื้อของโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 ตารางราคากลางของแผนจัดซื้อของโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 206938 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผลผู้ชนะของแผนจัดซื้อของโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 งานจัดซื้อของโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 0 206938 8 มีนาคม 2566
182 ประกาศเผยแพร่แผนงานของแผนจัดซื้อของโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 208200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
183 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตแร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 349890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศร่าง TOR ของแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ตารางแสดงราคากลางของแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 0 350000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผลผู้ชนะของแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตแร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 0 349890 3 มีนาคม 2566
189 ขออนุมัติแผนงานจ้างเหมาจัดทำงบการเงินรวมโครงการยุติปัญหาวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Tuberculosis Elimination Among Migrants TEAM) ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาจัดทำงบการเงินรวมโครงการยุติปัญหาวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Tuberculosis Elimination Among Migrants TEAM) ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2565
191 ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างเหมาจัดทำงบการเงินรวมโครงการยุติปัญหาวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Tuberculosis Elimination Among Migrants TEAM) ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 ตารางแสดงราคากลางของแผนจ้างเหมาจัดทำงบการเงินรวมโครงการยุติปัญหาวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Tuberculosis Elimination Among Migrants TEAM) ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 0 50000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 ประกาศผลผู้ชนะของแผนจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำงบการเงินรวมโครงการยุติปัญหาวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Tuberculosis Elimination Among Migrants TEAM) ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 แผนงานจ้างเหมาจัดทำงบการเงินรวมโครงการยุติปัญหาวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Tuberculosis Elimination Among Migrants TEAM) ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 0 50000 15 ธันวาคม 2565
195 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 3 จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 3 จำนวน 5 รายการ 187300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง ของงานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 3 จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ตาราง ปปช แบบ บก.06 งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 3 จำนวน 5 รายการ 0 187300 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการมาลาเรีย RAI3E ปีที่ 3 จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ จำนวน 37 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ จำนวน 37 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 296000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ขออนุมัติขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ จำนวน 37 ตัว 0 0 -
203 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ จำนวน 37 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 0 281385 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓๗ ตัว 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓๗ ตัว 0 281089 18 พฤษภาคม 2566
206 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X กล 6077 นนทบุรี) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี) 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2566
208 รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ตารางแสดงราคากลางงานจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี 0 28921.2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและกำหนดราคากลาง 0 28921.2 12 มิถุนายน 2566
212 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเปลี่ยนโคมพาเนล LED จำนวน 37 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเปลี่ยนโคมพาเนล LED จำนวน 37 ชุด 95807.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 7 กรกฎาคม 2566
214 ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนโคมพาเนล LED จำนวน 37 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ตารางแสดงราคากลางของแผนจ้างเหมาเปลี่ยนโคมพาเนล LED จำนวน 37 ชุด 0 95807.8 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 ประกาศผลผู้ชนะของแผนจ้างเหมาเปลี่ยนโคมพาเนล LED จำนวน 37 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนโคมพาเนล LED จำนวน 37 ชุด 0 95807.8 25 กรกฎาคม 2566
218 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
219 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 1358000 0 E-bidding -
220 ประกาศร่าง TOR แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 0 0 E-bidding -
221 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2566
223 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาบริการจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 3600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ จัหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ จัหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ตาราราคากลางของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ จัหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ จัหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
237 ประกาศเผยแพร่จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาจง 10800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
238 ประกาศร่าง TOR แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
239 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10800 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
242 ประกาศเผยแพร่จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศร่าง TOR แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
244 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมาถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 3600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
245 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
246 แผนจัดซื้อของโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
247 ประกาศร่าง TOR แผนงาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
248 ตารางราคากลางของแผนงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 75500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 0 75500 9 ตุลาคม 2566
251 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อของโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 75500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2566
254 ประกาศร่าง TOR จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ตารางราคากลางของจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566
259 ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ 0 0 -
260 ตารางราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ 0 19364.2 วิธีเฉพาะเจาะจง -
261 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19364.2 30 พฤศจิกายน 2566
263 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
264 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 497336 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
265 ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
266 ตารางราคากลางของจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 0 497336 วิธีเฉพาะเจาะจง -
267 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
268 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 0 497336 18 ตุลาคม 2566
269 เผยแพร่แผนเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ประกาศแผนเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
271 ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ตารางราคากลางของเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 7500 วิธีเฉพาะเจาะจง -
274 ประกาศผลผู้ชนะเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
275 แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
276 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ตารางราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ 0 37659.7 วิธีเฉพาะเจาะจง -
279 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 37659.7 22 ธันวาคม 2566
281 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
282 ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems 352733 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ขออนุมัติขอบเขตของงาน และราคากลาง ซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป SUN Systems 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
285 ซื้อสิทธิ์เพื่อเข้าถึงการใช้งานโปรอกรมบัญชีสำเร็จรูป Sun Systems เป็นระยะเวลา 1 ปี (ธันวาคม 66 - พฤศจิกายน 67) 0 352733 30 พฤศจิกายน 2566
286 แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 43200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
289 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 43200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ประกาศผู้ชนะของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 43200 22 ธันวาคม 2566
292 แผนงานเช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
293 ประกาศเผยแพร่งานเช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 30000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานเช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ตารางราคากลางของแผนงานเช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 30000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
296 ประกาศผู้ชนะของแผนงานเช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
297 แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศร่าง TOR ของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ตารางราคากลางของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 43200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
302 แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 - 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 0 50000 8 ธันวาคม 2566
303 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ตารางราคากลางของแผนงานซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ๑ บก 06_2565 0 42740 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36551.2 30 พฤศจิกายน 2566
307 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2566 81559.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ประกาศร่าง TOR ของแผนจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
310 ตารางราคากลางของแผนจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2566 0 81559.7 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาของแผนงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
312 จ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านวัณโรคและเอดส์ ประจำปี 2566 0 81559.7 26 ธันวาคม 2565
313 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
314 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ "จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี จำนวน 1 งาน " 31700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2567
315 ขออนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี จำนวน 1 งาน 0 31341.9 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
318 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ MU-X หมายเลขทะเบียน กล 6077 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 29947.4 19 มกราคม 2567
319 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกและหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี พ.ศ. 2566 75242.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
321 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลางของงานจ้างเหมาจัดเก็บเอกสารของของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และหน่วยงานผู้รับทุนรองโครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 75242.4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และหน่วยงานผู้รับทุนรอง โครงการด้านมาลาเรีย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
324 เผยแพร่แผนเช่าห้องประชุมสำหรับชี้แจงภาพรวมการดำเนินงาน ตัวชี้วัด แผนงาน และการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
325 ประกาศแผนเช่าห้องประชุมสำหรับชี้แจงภาพรวมการดำเนินงาน ตัวชี้วัด แผนงาน และการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 40000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2567
326 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลางของงานเช่าห้องประชุมสำหรับชี้แจงภาพรวมการดำเนินงาน ตัวชี้วัด แผนงาน และการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของงานเช่าห้องประชุมสำหรับชี้แจงภาพรวมการดำเนินงาน ตัวชี้วัด แผนงาน และการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0 40000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานเช่าห้องประชุมสำหรับชี้แจงภาพรวมการดำเนินงาน ตัวชี้วัด แผนงาน และการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 งานเช่าห้องประชุมสำหรับชี้แจงภาพรวมการดำเนินงาน ตัวชี้วัด แผนงาน และการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0 40000 12 กุมภาพันธ์ 2567
330 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain: RRTTPR (Stop TB and AIDS through RTTR: STAR 2021 - 2023) ประจำปีพ.ศ.2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain: RRTTPR (Stop TB and AIDS through RTTR: STAR 2021 - 2023) ประจำปีพ.ศ.2566 2950000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (RAI3E) ประจำปี พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศเผยแพร่แผนงานเช่า Co-location พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
334 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 (เช่าเครื่อง Firewall พร้อม Software และ จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องจัดเก็บข้อมูล MA IBM Server System และเครื่องสำรองไฟ MA UPS) ปี 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 (การเช่า Firewall พร้อม Software ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต 48792 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2566
336 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องจัดเก็บข้อมูล MA IBM และเครื่องสำรองไฟ MA UPS 54570 0 -
337 เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กำหนดราคากลาง การจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องจัดเก็บข้อมูลและเครื่องสำรองไฟ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
338 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องจัดเก็บข้อมูล และเครื่องสำรองไฟ 0 54570 วิธีเฉพาะเจาะจง -
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องจัดเก็บข้อมูล MA IBM และเครื่องสำรองไฟ MA UPS 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
340 จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องจัดเก็บข้อมูล MA IBM และเครื่องสำรองไฟ MA UPS 0 54570 11 พฤษภาคม 2566
341 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการเช่าเครื่อง Firewall พร้อม Software ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายขอเช่าเครื่อง Firewall พร้อม Software ประจำปี 2567 0 48792 วิธีเฉพาะเจาะจง -
343 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง Firewall อุปกรณ์ป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายพร้อม Software 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 การเช่าเครื่อง Firewall อุปกรณ์ป้องกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายพร้อม Software 0 48792 12 พฤษภาคม 2566
345 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ประจำปี 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
346 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2567 จากงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2567 72000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566
348 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลางและหลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
349 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลางและหลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2567 0 72000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
351 ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2567 0 72000 27 ธันวาคม 2566
352 เผยแพร่แผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
353 ประกาศแผนจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2567
354 ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลางของงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 0 21600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาด 10 – 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Retain: RRTTPR (Stop TB and AIDS throgh RTTR STAR 2021 - 2023) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Audit) ของโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (RAI3E) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
359 เช่า co-location พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 เช่า co-location พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 359520 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ประกาศร่าง TOR ของงานเช่า co-location พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ตารางแสดงราคากลางของงานเช่า co-location พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 359520 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานเช่า co-location พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
364 เช่า co-location พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 359520 29 มีนาคม 2567
365 เผยแพร่แผนจ้างเหมารถตู้รับจ้างปรับอากาศ จำนวน 3 คัน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ระยะเวลา 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
366 ประกาศแผนจ้างเหมารถตู้รับจ้างปรับอากาศ จำนวน 3 คัน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ระยะเวลา 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2567
367 ประกาศร่าง TOR จ้างเหมารถตู้รับจ้างปรับอากาศ จำนวน 3 คัน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ระยะเวลา 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 ตารางแสดงราคากลางของจ้างเหมารถตู้รับจ้างปรับอากาศ จำนวน 3 คัน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ระยะเวลา 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 21600 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้รับจ้างปรับอากาศ จำนวน 3 คัน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ระยะเวลา 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 เผยแพร่แผนเช่าห้องประชุมของโรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
371 ประกาศแผนเช่าห้องประชุมของโรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2567
372 ประกาศร่าง TOR เช่าห้องประชุมของโรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
373 ตารางแสดงราคากลางของเช่าห้องประชุมของโรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุมของโรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และแนวทางการปฏิบัติงาน (WI) ของโครงการสนับสนุนจากกองทุนโลก ปี พ.ศ. 2567-2569 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ขออนุมัติขอบเขตของงานและกำหนดราคาเช่าห้องประชุมเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และแนวทางการปฏิบัติงาน (WI) ของโครงการสนับสนุนจากกองทุนโลก ปี พ.ศ. 2567-2569 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
377 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเช่าห้องประชุมเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และแนวทางการปฏิบัติงาน (WI) ของโครงการสนับสนุนจากกองทุนโลก ปี พ.ศ. 2567-2569 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าห้องประชุมเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และแนวทางการปฏิบัติงาน (WI) ของโครงการสนับสนุนจากกองทุนโลก ปี พ.ศ. 2567-2569 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -