กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บรืหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรคนานาชาติ 0 0 -
2 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา 0 209880 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ 0 360000 วิธีเฉพาะเจาะจง -