กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บรืหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรคนานาชาติ 0 0 -
2 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา 0 209880 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ 0 360000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ 0 216000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 จ้างเหมาที่ปรึกษาสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 360 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26964 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 จ้างเหมาจัดการประชุม (GHSA Ministerial Meeting) 0 500000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 26964 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาที่ปรึกษา 374400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ 228000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุค 4580 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนไส้กรองและอะไหล่เครื่องกรองน้ำดี่ม 4066 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 4993 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2565 19194 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 46181.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2566 26964 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2566 26964 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2565
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาที่ปรึกษา ปี2566 360000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ ปี2566 229200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 1730 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 4100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 2566 38734 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนไส้กรองและอะไหล่เครื่องกรองน้ำดี่ม 2566 4579.6 0 -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา5ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 25 เล่ม 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2566
28 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องฉาย LCD 14000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2566
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2566
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2566
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ 1360 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 /2566 900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐด้านสาธารณสุข 2250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 2700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 คุณลักษณะค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 2567 0 0 -
38 ขอบเขตงานที่ปรึกษาสำนักงานความร่วมมือรหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค 2567 0 0 -
39 ข้อกำหนดขอบเขตงาน จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการ 2567 0 0 -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2567 26964 0 -
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาที่ปรึกษา ปี2567 360000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ ปี2567 22900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 จ้างเหมาที่ปรึกษาสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 0 360000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 จ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 0 229200 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันเกลียว จำนวน 24 เล่ม 3120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง 10000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ระยะเวลา 6 เดือน 26 วัน (เริ่มตั้งแต่ 6 มีนาคม 2567 - 30 กันยายน 2567) 102581 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2567
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง 13000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2567
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมวิคราะห์ข้อมูล ระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567 ) 111240 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2567
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 กล่อง 80399.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2567