กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศวิจารณ์-การจัดซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 cc จำนวน 1 คัน 0 0 -
2 ประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
3 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
5 ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุนปี 2562 0 0 -
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 0 0 -
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 10 -11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 7 เดือน (1 มี.ค. - 30 ก.ย. 2562 ) 0 0 -
8 เผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 0 0 -
9 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
10 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค(อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีการคัดเลือก 0 0 -
12 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขและงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19688 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9671.01 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ จุลสาร คร.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัด ปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาและสำรองข้อมูลฐานข้อมูล จำนวน 3 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 372520 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 494223 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะ การจ้างปรับปรุงท่อประปาอาคาร 3-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239680 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายศราวุฒิ มีแก้วกุญชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสัมพันธ์ แสงคล้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสราวุธ กล่ำรัศมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสิธร ศรีใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพงศ์ พิทักษ์เสรีสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายภูชิต ศรีภุมมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจิณณะ โตจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐนันท์ สุขใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพงศ์ บางน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเอกพล พรหมมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายนวพล นวลทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเลขานุการ (นางสาวอารีณา สุหลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเจษฎา ราชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซัก-รีดผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 10 ผืน และผ้าคุมเก้าอี้ จำนวน 25 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 20 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18832 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้าง ประเภทโรงจอดรถ จำนวน 6 โรง 0 0 -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 284700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35748 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Booster pumps ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประปาชั้นดาดฟ้าอาคาร 10-11 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14980 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (Core vale MOPH) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10557.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 45 รายการ 0 0 -
68 ประกาศผู้ชนะ การจ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดเหลวระเหย NON-CFC (ถังสีเขียว) ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 59 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 97350 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 20 ลัง 18832 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะ การจ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 199980 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะ การจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ5720 นนทบุรี จำนวน 1 คัน 13556.9 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นตัวหนอนด้านหลังอาคาร 8 สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ 489653 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 -
75 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 56 รายการ 0 0 -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24224.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อไส้กรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น รุ่น EV 312 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7080 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างรื้อพร้อมหุ้มหนัง (PU) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13910 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38370.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199980 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17130 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุน้ำยาเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ ขนาด 10 ปอนด์ และชนิด Co2 (คาร์บอนไดออกไซด์) ขนาด 20 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49050 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 20 ลัง และกาะดาษเช็ดมือ จำนวน 5 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24535.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 442800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137281 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวาล์วจ่ายน้ำประปาจากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคาร 2-4 และ อาคาร 3-5 พร้อมติดตั้งประตูน้ำในช่องชาร์ป ชั้น 1 อาคาร 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72813.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ 2 ผืน และผ้าต่วนจีบโต๊ะ 9 ผืน พร้อมรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติงานอธิบดีกรมควบคุมโรค จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7099.45 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างติดวอลเปเปอร์ห้องปฏิบัติงานอธิบดีกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อทองเหลือง ตรายาง และจัดทำป้ายรูปภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ 6 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 110 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 10-11 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 154080 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายกนกศักดิ์ เครือวงค์ปิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสกุล อยู่ร่ำรวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107226 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสราวุธ กล่ำรัศมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118065 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายปิติชัย ไทยสมัคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเชตุพล รอดเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐนันท์ สุขใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเจษฎา ราชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจรัญ บุตรเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายนวพล นวลทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสัมพันธ์ แสงคล้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจิณณะ โตจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ฉายสุริยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือนตุลาคม 2565 0 0 -
111 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือนพฤศจิกายน 2565 0 0 -
112 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือนธันวาคม 2565 0 0 -
113 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือนมกราคม 2566 0 0 -
114 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 0 0 -
115 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รอบเดือนมีนาคม 2566 0 0 -
116 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Flash Drive จำนวน 200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29960 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 20 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19238.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 20 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19238.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้องดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24517 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101062 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมตะแกรงกันนกพิราบระเบียงด้านข้างอาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้ง และซ่อมฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54570 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน งานท่อน้ำทิ้ง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณโถงจอดรถและทางเดินเท้า ด้านหน้าอาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กษ - 5720 นนทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11138.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10689.3 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างล้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำประปาด้านล่างและด้านบนอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33705 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย NOH-C.F.C ขนาด 10 ปอนด์ (ถังสีเขียว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8212.25 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ 9 ผืน และผ้าคลุมเก้าอี้ 10 ผืน พร้อมรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1100 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรค ประจำปี 2566 ในวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้โดยสารปรับอาการและรถบัส รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 345000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เครื่องอ่านฮาร์ดิสก์ (HDD Docking) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1070 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 82 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลป้ายเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลอกท่อระบายน้ำ (น้ำเสีย) MH และสูบบ่อดักกลิ่น (THW) แบบเก็บกาก (สูบเหนือน้ำ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 370400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนุและยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 4 ชุด บริเวณพื้นที่อาคาร 10-11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 154080 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ จำนวน 5 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายชื่อสองหน้า จำนวน 23 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4692 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไส้กรอกน้ำเครื่องทำน้ำเย็น รุ่น EV 312 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7080 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ BATTERY สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36380 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ 8 ผืน พร้อมรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า (RMU) พร้อมติดตั้ง อาคาร 10-11 กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 980000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อพักน้ำเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19260 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะห้องประชุม จำนวน 120 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๙ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1510 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว จำนวน ๒๐ ตัว ผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๘๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111708 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อม Booster pumps ตัวที่ ๑ อาคาร ๑๐-๑๑ ชั้นดาดฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17120 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๐ ผืน ผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๓๕ ผืน และผ้าต่วนจับจีบโต๊ะ จำนวน ๒ ผืน พร้อมรีดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5307.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดเหลวระเหย B.F. ๒๐๐๐ (ถังสีเขียว) ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑๑๖ ถัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในอาคารสถานที่ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40855.8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๒๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19238.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ 5720 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31629.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงแบ็คดรอปผ้า พร้อมงานพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66297.2 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ ๑๖๒๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6420 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง (USB HUB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 856 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9146 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๗ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5390 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -