กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศวิจารณ์-การจัดซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 cc จำนวน 1 คัน 0 0 -
2 ประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
3 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
5 ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุนปี 2562 0 0 -
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 0 0 -
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 10 -11 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 7 เดือน (1 มี.ค. - 30 ก.ย. 2562 ) 0 0 -
8 เผยแพร่ราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 0 0 -
9 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
10 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค(อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีการคัดเลือก 0 0 -
12 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขและงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19688 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9671.01 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ จุลสาร คร.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัด ปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาและสำรองข้อมูลฐานข้อมูล จำนวน 3 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตำแหน่งเลขานุการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 372520 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 494223 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศผู้ชนะ การจ้างปรับปรุงท่อประปาอาคาร 3-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239680 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -