กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 แผนการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 0 0 -
2 ประกาศประกวดราคาการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 0 0 ประกวดราคา -
3 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศราคากลางจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 0 0 -
5 ประกาศแผนการจัดจ้างงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 0 0 ประกวดราคา -
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 0 0 -
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2562 0 0 -
9 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปี 2562 - 2564 (งบ สสส.) 0 0 -
10 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปี 2563 (งบประมาณ) 0 0 -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปี 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการประจำปี 2564 (งบ สสส.) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตามแบบสขร.1 รอบเดือน ม.ค. 64 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตามแบบสขร.1 รอบเดือน ม.ค. 64 (งบสสส.) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตามแบบสขร.1 รอบเดือน ก.พ. 64 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตามแบบสขร.1 รอบเดือนก.พ. 64 (งบสสส.) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมมอบรางวัลฯ 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 เผยแพร่แผนการจ้างออกแบบและผลิตสื่อชุดนิทรรศการเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 0 0 E-bidding -
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (งบ สสส.) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการรับรู้และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อตามแบบสขร.1 รอบเดือน มี.ค. 64 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ/นำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบและสุราแบบบูรณาการ best practice ของภาคีเครือข่ายฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดการดำเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ/best practiceฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียสนับสนุนการเลิกบุหรี่และการเข้าถึงระบบบริการ และยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่และการเข้าถึงระบบบริการและยาเลิกบุหรี่แบบครบวงจร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รอบเดือน เม.ย.64 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รอบเดือน พ.ค.64 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สสส.) โครงการประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64 ถึง มิ.ย.64) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์6รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบทางไกล (Video Conference) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 35 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเพื่อการวางแผนกลุยทธ์/แผนเพื่อการดำเนินการประชาสัมพันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบบัญชี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รอบเดือนกันยายน 2564 (งบ สสส.) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รอบเดือนตุลาคม 2564 (งบ สสส.) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 334000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ 18-19 พฤศจิกายน 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ 23-24 พ.ย. 64 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ 22-23 พ.ย. 64 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ 16-17 ธ.ค.64 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ จังหวัดอุทัยธานีและกำแพงเพชร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบการบริโภคยาสูบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมห้องน้ำชาย ประกาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พ.ย. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธ.ค. 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งบสสส. 0 0 E-bidding -
68 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย (GYTS) 0 0 E-bidding -
69 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย (GYTS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800 0 E-bidding -
70 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย (GYTS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800 0 E-bidding -
71 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเยาชนไทย (GYTS) (ครั้งที่ ๒) 0 0 E-bidding -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าใสเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 13—0 มิถุนายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางลงพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 19—21 มิถุนายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรียบเรียงแปลภาษาฯ ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิธีแถลงข่าวฯ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางลงพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 400 รีม ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสติ๊กเกอร์ฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ 6 รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฏาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย (วีดิทัศน์) ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง) บส.1/2565 0 14400 8 สิงหาคม 2565
85 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ 15 รายการ) บส.9/2565 0 98547 8 สิงหาคม 2565
86 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ) บส.4/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
87 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาออกแบบและผลิตรายงานประจำปี บส.10/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
88 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม บส.11/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
89 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตสื่อมัลติมีเดีย (วีดิทัศน์) ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 -2570 สญ.1/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
90 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าเช่าห้องประชุมฯ บส.8/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
91 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ บส.9/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
92 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดกิจกรรม (Virtual Meeting) สญ.2/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
93 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการระบบการประชุมทางไกล สญ.3/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
94 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาผลิตเล่มแผนปฏิบัติการฯ สญ.2/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
95 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาผลิตวีดิทัศน์ สญ.4/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
96 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ บส.12/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
97 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าห้องประชุม บส.14.2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
98 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ บส.13/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
99 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมารถตู้ บส.15/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
100 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร บส.16.2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
101 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำเอกสาร บส.17/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
102 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ บส.13/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ บส.18/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
104 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเรียบเรียงแปลภาษาฯ บส.23/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
105 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 400 รีม บส.14/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
106 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ บส.15/2565 0 0 8 สิงหาคม 2565
107 ประกาศ สขร.1 เดือนเมษายน 2565 งบ 3.8.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศ สขร.1 เดือนเมษายน 2565 สสส 3.8.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศ สขร.1 เดือนพ.ค 2565 งบ 3.8.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศ สขร.1 เดือนพ.ค 2565 สสส 3.8.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2565 งบ 3.8.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2565 สสส 3.8.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษา ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) / งบประมาณ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯหรือผู้ที่ได้รับการคัิดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษา ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) / งบ สสส. 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย (GYTS) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800000 0 E-bidding -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำการสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย (GYTS) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
117 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65) ประกาศ ลว. 28 ต.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รอบเดือน ส.ค.65 ประกาศ ลว. 28 ต.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 รอบเดือน ก.ย.65 ประกาศ ลว. 28 ต.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน ต.ค. 65 ประกาศ ลว. 1 ธ.ค. 65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65) ประกาศ ลว. 28 ต.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
122 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน ส.ค. 65 ประกาศ ลว. 28 ต.ค. 65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน ก.ย. 65 ประกาศ ลว. 28 ต.ค. 65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน ต.ค. 65 ประกาศ ลว. 1 ธ.ค. 65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 64 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ และจัดประชุมนิเทศ ติดตามฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 65 ณ จ.อุดรธานี และหนองคาย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายฯ ระหว่างวันที่ 2-25 ส.ค. 65 ณ จ.ระนอง จ.ชุมพร จ.พิจิตร จ.ระยอง จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มหาสารคาม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบบัญชีโครงการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทบทวนกลยุทธ์เพื่อจัดทำ (ร่าง) กลยุทธ์การสื่อสารฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ 9 รายการ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ และจัดประชุมนิเทศ ติดตามฯ วันที่ 6-7 ก.ย.65 ณ จ.เชียงใหม่ และลำพูน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนนการดำเนินงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายฯ วันที่ 12-16 ก.ย. 65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ และจัดประชุมนิเทศ ติดตามฯ วันที่ 11 ต.ค. 65 ณ สระบุรี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายฯ วันที่ 20-31 ต.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายฯ วันที่ 25-28 ต.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางสำหรับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 31 ต.ค. -3 พ.ย. 65 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญฯ รุ่น 2 วันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 65 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางลงพื้นที่และจัดประชุมเพื่อนิเทศฯ วันที่ 19-20 ก.ย.65 ณ จ.สระบุรี และปทุมธานี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อบันทึกข้อมูล 6 เครื่อง) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
147 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2000000 0 E-bidding -
148 ประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
149 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
150 เผยแพร่ราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 0 0 E-bidding -
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 0 0 E-bidding -
152 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รอบเดือน พ.ย.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
153 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 รอบเดือน ธ.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
154 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน ม.ค.66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
155 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน ก.พ.66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รอบเดือน พ.ย.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
157 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 รอบเดือน ธ.ค.65 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
158 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน ม.ค.66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
159 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน ก.พ.66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
160 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 65) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
161 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 65) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
162 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ (28-29 ธ.ค.65) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตรายงานประจำปี 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรียบเรียงและแปลภาษาฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ (24-31 ม.ค.66) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ (6-9 ธ.ค.65) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ (6-9 ธ.ค.65) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ (13-15 ธ.ค.65) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 8 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเอกสาร เพื่อใช้ในการเสนอร่างกฎกระทรวงฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ฯ (7-21 ก.พ.66) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สสส.) โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
175 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งบสสส. (เพิ่มเติม) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
176 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.–มี.ค.66) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
177 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รอบเดือน มี.ค 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
178 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค.–มี.ค.66) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
179 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 รอบเดือน มี.ค 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้รวมน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่นิเทศฯ วันที่ 23-24 มี.ค. 66 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
182 จ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 0 1 5 เมษายน 2566
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565-2570 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบบัญชี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 รายการ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
191 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน พ.ค.66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
192 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 รอบเดือน พ.ค.66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
193 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน มิ.ย. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
194 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ สขร. 1 รอบเดือน มิ.ย. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
195 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.–มิ.ย.66) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
196 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.–มิ.ย.66) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
197 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
198 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
199 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่และจัดประชุมราชการเพื่อติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน สถานศึกษาปลอดบุหรี่ในโรงเรียนสังกัด อปท. 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
200 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รวมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางจัดประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพเพื่อป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
201 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 105 รีม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เซฟ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่และจัดประชุมเพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตและจังหวัด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายฯ ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค. 66 ณ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ก.ค.66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ก.ค.66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทำงานของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาแปลภาษารายงานการประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) เกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกของประเทศไทย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
216 จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เซฟ) 0 7 7 สิงหาคม 2566
217 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทำงานของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0 450 23 สิงหาคม 2566
218 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม 0 22 8 สิงหาคม 2566
219 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม 0 22 8 สิงหาคม 2566
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 9 25 สิงหาคม 2566
221 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ส.ค. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ส.ค. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ก.ย. 66 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
224 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางสำหรับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้าใจสาระสำคัญ และการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (รุ่น 3) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความเข้าใจสาระสำคัญ และการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (รุ่น 3) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสาร เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับความเข้าใจสาระสำคัญ และการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด (รุ่น 3) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (วันที่ 26-29 ก.ย.66) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อรูปแบบเฉพาะ/เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
235 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
236 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2567 0 0 E-bidding -
237 ร่าง ประกวดราคาจัดจ้างงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 0 0 E-bidding -
238 ประกวดราคาจัดจ้างงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 0 0 E-bidding -
239 เผยแพร่ราคากลางจัดจ้างงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 0 0 E-bidding -
240 ประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
242 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 0 0 E-bidding -
243 ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่างประกาศและ TOR) จ้างออกแบบและผลิตเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระดับพื้นที่ 0 0 E-bidding -
244 จ้างออกแบบและผลิตเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในระดับพื้นที่ 1640670 0 E-bidding -
245 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
246 จ้างออกแบบและผลิตเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในระดับพื้นที่ 0 0 E-bidding -
247 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างออกแบบและผลิตเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในระดับพื้นที่ 0 1 E-bidding -
248 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ม.ค. 67 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ม.ค. 67 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอนุสาวรีย์บุหรี่โลก 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางลงพื้นที่และจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผู้ชนะการเสอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอนบทเรียนฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -