กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 0 0 -
7 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาการจัดพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยวิธีตกลงราคาการเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช. 0 0 -
8 ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 0 0 -
9 ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 0 0 -
10 ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ 0 0 -
11 รายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
12 รายงานขอความเห็นชอบในการทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2559 และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 0 0 -
13 จ้างพิมพ์หนังสือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน กรมควบคุมโรค 0 0 -
14 จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับภาษาอังกฤษ และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
15 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่) และอนุมัติราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 0 0 -
16 จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 15,000 เล่ม ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ และวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 29 รายการ รวม 72 รายการ 0 0 -
18 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 8 เครื่อง 0 0 -
19 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ พร้อมติดตั้ง (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศขนาด 30,000 บีทียู) จำนวน 4 เครื่อง 0 0 -
20 ราคากลางวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5รายการ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
21 ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
22 จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำนวน 5,000 เล่ม ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
23 จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0 -
24 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ 2561 0 0 -
25 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
26 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการ ของศูนย์กฎหมาย 0 0 -
27 ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
28 ราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 17 รายการ 0 0 -
29 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 0 0 -
30 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
31 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
32 จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0 0 -
33 ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 0 0 -
34 แผนจัดซื้อจัดจ้างกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0 -
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0 0 -
36 ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา 0 0 -
37 ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
39 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
40 ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 0 0 -
41 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 0 0 E-bidding -
43 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรครุ่นที่ 5 (Executive in Disease Control : EDC5) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรครุ่นที่ 5 (Executibe in Disease Control : EDC5) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรครุ่นที่ 5 (Executibe in Disease Control : EDC5) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการจัดโครงการพัฒนาผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (Executive in Disease Control : EDC5) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 106 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกฯ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 3 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (Executive in disease Control : EDC5) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 3 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และโรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (Execitive in Disease Control : EDC5) ประจำปี 2562 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 5 (Executive in Disease Control : EDC5) ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25- 29 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว) ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (Leadership in Disease Control : LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2561 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำชุดเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ในการสัมมนาเรื่อง การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (LDC8) ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสาร ประกอบโครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (LDC8) ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ประกอบโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค (Digitalization : HR Transformation) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่อง LCD โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค (Digitalization : HR Transformation) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (Leadership in Disease Control : LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมท่อประปาห้งน้ำชายและติดตั้งโคมไฟฟ้าห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซี้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (Leadership in Disease Control : LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม 1 หัอง ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครถภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้และโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (LCD8) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
98 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรครุ่นที่ 8 (LDC8) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรครุ่นที่ 8 (LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5 (Workshop 5) ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมประกอบการจัดโครงการพัฒนาผู้นิเทศงานระดับหัวหน้าทีมตรวจราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซี้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 26 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมฯ จำนวน 1 ห้อง ประกอบการจัดโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ประกอบการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ นจ 1441 นนทบุรี พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) เพื่อใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศตรวจราชการ กรมควบคุมโรค (Smart Supervisor) ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศประกอบการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกใส่ใบประกาศนียบัตร จำนวน 62 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 4 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 4 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฏาคม 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
121 จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกษียณอายุราชการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที 8 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบ้านคุ้งธารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
127 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 16 รายการ 0 0 -
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8 (Leadership in Disease Control: LDC8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 (workshop8) ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
131 โครงการปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มวินัย กั้นห้องจัดทำเป็นห้องประชุม 0 0 -
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะในการดำรงตำแหน่ง (Competency Mapping) ของนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มวินัย กั้นห้องจัดทำเป็นประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารสมาคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3210 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 648000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 950 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54343 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2173.98 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมปกฯ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8234.72 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ปีงบประมาณ 2563 51000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4968 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารการประชุม จำนวน 52 ใบ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 576 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 5 (หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2562 5070 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -