กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 E-bidding -
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
3 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -