กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
2 การจัดจ้างพิมพ์สื่อประเภทไวนิล แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
3 การจ้างปรับปรุงกั้นหอผู้ป่วยโรคทั่วไป และพิเศษ ชั้น 6 อาคาร 9 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุดและเสื่อมสภาพ 0 0 -
6 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ 0 0 -
7 ประกาศราคากลางการจัดซื้อ IAL-F โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
8 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
9 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
10 ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดผ่าตัดและผ้าป้องกันการกระเด็นของเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
11 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
13 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
14 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ IAL-F ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
15 ประกาศประกวดราคาซื้อ IAL-F โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
16 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
17 ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
19 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
20 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
22 ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
23 ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
25 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
26 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
28 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
29 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
30 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
31 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
32 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าและเตียงผ่าตัดตาปรับด้วยระบบไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
33 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
34 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #8390 0 0 -
36 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
37 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
38 ประกวดราคาซื้อ IAL-F ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
39 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
40 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
41 ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
42 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าและเตียงผ่าตัดตาปรับด้วยระบบไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
43 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
44 ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูงเพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 -
45 ประกาศผลการเสนอราคาจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
46 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
48 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
49 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
50 การซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
51 การซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
52 จ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปี 2563 0 0 -
53 ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
54 ประกวดราคาจ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
55 การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 960000 0 E-bidding -
57 การจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 0 1 E-bidding -
58 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
59 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding 21 ตุลาคม 2562
60 ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
61 รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 0 652 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 การจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 0 2628000 E-bidding -
63 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
64 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 2628000 0 E-bidding 30 ตุลาคม 2562
65 ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
66 ประกาศแผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 0 0 E-bidding -
67 ประกาศแผนการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 0 0 E-bidding -
69 แผนการจ้างเหมาตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 0 0 E-bidding -
70 เผยแพร่ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 0 887300 E-bidding -
71 เผยแพร่ราคากลาง การซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 0 3329500 E-bidding -
72 ประกาศวิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 0 0 E-bidding -
73 ประกาศวิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 0 0 E-bidding -
74 เผยแพร่ราคากลางซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 0 1808730 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 887300 0 E-bidding -
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 0 E-bidding -
78 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 0 3329500 E-bidding -
79 ประกาศวิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะ และร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 0 0 E-bidding -
80 ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
81 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 3 0 E-bidding -
82 เผยแพร่แผนการจัดซื้่อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
83 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 4 E-bidding -
84 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 E-bidding -
85 เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 0 0 E-bidding -
86 เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 0 5467800 E-bidding -
87 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 E-bidding -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 3 0 E-bidding -
89 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
90 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้่น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5000000 0 E-bidding -
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โครงการ 0 0 E-bidding -
92 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5000000 0 E-bidding -
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 5000000 0 E-bidding -
94 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 0 0 E-bidding -
95 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 0 3239000 E-bidding -
96 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 0 0 E-bidding -
97 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
98 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 0 0 E-bidding -
100 ประกาศเผยแพร่ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 0 0 E-bidding -
101 ประกาศจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 2700000 0 E-bidding -
102 เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง 2700000 0 E-bidding -
104 เผยแพร่แผนการจัดซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 วิธีคัดเลือก -
105 เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
106 เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
107 เผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
108 เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 0 4 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 930 E-bidding -
110 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 0 592 วิธีคัดเลือก -
111 เผยแพร่แผนการจัดจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
112 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
113 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
114 เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 0 4714050 E-bidding -
115 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ 650 0 E-bidding -
116 เผยแพร่ราคากลางจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2564 0 958800 E-bidding -
117 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 4 0 E-bidding -
118 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564 930 0 E-bidding -
119 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
120 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2564 0 0 E-bidding -
121 ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โครงการ 650000 0 E-bidding -
122 ประกาศประกวดราคาจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2564 958800 0 E-bidding -
123 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โครงการ 650 0 E-bidding -
124 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ 0 0 E-bidding -
125 เผยแพร่ราคากลางซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ 0 644 E-bidding -
126 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ 0 0 E-bidding -
127 ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ โครงการ 644 0 E-bidding -
128 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร ชนิด ๑ ประตู 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
129 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ แขวนบนเพดานควบคุมการทำงานแบบแยกอิสระ จำนวน ๒ ชุด 0 0 E-bidding -
130 ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
131 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 11 เดือน 4714050 0 E-bidding -
132 ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 0 E-bidding -
133 ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน ๑ เครื่อง 0 626 E-bidding -
134 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
135 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 2 E-bidding -
136 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 0 E-bidding -
137 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 0 E-bidding -
138 เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 4 E-bidding -
139 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 0 E-bidding -
140 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 967 E-bidding -
141 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 0 E-bidding -
142 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 0 0 E-bidding -
143 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 0 0 E-bidding -
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ระบบ 500000 0 E-bidding -
145 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน ๑ เครื่อง 600000 0 E-bidding -
146 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 0 833500 E-bidding -
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลพยาธิสภาพปอดพร้อมแสดงรูปภาพปอดจำลองของคนไข้ จำนวน ๑ เครื่อง 600000 0 E-bidding -
148 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 0 0 E-bidding -
149 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนบนเพดานควบคุมการทำงานแบบแยกอิสระ จำนวน ๒ ชุด 0 3100000 E-bidding -
150 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 833500 0 E-bidding -
151 ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนบนเพดานควบคุมการทำงานแบบแยกอิสระ จำนวน ๒ ชุด 0 0 E-bidding -
152 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 833500 0 E-bidding -
153 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 0 0 E-bidding -
154 ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนบนเพดานควบคุมการทำงานแบบแยกอิสระ จำนวน ๒ ชุด 3000000 0 E-bidding -
155 ประกาศเผยแพร่แผนชุดตรวจประเมินพร้อมเครื่องจักร สำหรับทำแผ่นรองเท้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
156 เผยแพร่ราคากลางเครื่่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร ชนิด ๑ ประตู 0 3900000 E-bidding -
157 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
158 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 4285500 0 E-bidding -
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 4068680 0 E-bidding -
160 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 2190000 0 E-bidding -
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 1584000 0 E-bidding -
162 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
163 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 967200 0 E-bidding -
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 10 เดือน 854000 0 E-bidding -
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ประจำปีงบประมาณ 2564 957000 0 E-bidding -
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2564 929250 0 E-bidding -
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนบนเพดานควบคุมการทำงานแบบแยกอิสระ จำนวน ๒ ชุด 3000000 0 E-bidding -
168 ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดตรวจประเมินพร้อมเครื่องจักร สำหรับทำแผ่นรองเท้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ ชุด 0 1600000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
169 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนบนเพดานควบคุมการทำงานแบบแยกอิสระ จำนวน ๒ ชุด 3000000 0 E-bidding -
170 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ 833500 0 E-bidding -
172 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง 2800000 0 E-bidding -
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจประเมินพร้อมเครื่องจักรสำหรับทำแผ่นรองเท้าและอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ ชุด 1600000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
174 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลีนรูมความดันบวก (Positive Pressure) 0 0 E-bidding -
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ แขวนบนเพดานควบคุมการทำงานแบบแยกอิสระ จำนวน ๒ ชุด 3000000 0 E-bidding -
176 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร ชนิด ๑ ประตู 2800000 0 E-bidding -
177 ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) จำนวน 1 เครื่อง 0 1542670 E-bidding -
178 ซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 0 1153670 E-bidding -
179 ซื้อน้ำยาตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1,000 เทสต์ 0 831033 E-bidding -
180 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๖๐๐ ชิ้น 0 0 E-bidding -
181 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 23 ก.พ. 2564 0 0 E-bidding -
182 ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
183 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 1000000 0 E-bidding -
184 เผยแพร่ราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลีนรูมความดันบวก (Positive Pressure) ของสถาบันราชประชาสมาสัย 0 4093590 E-bidding -
185 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 E-bidding -
186 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๖๐๐ ชิ้น 0 3291000 E-bidding -
187 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๖๐๐ ชิ้น 0 0 E-bidding -
188 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 3510000 0 E-bidding -
189 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลีนรูมความดันบวก (Positive Pressure) ของสถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 E-bidding -
190 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลีนรูมความดันบวก (Positive Pressure) ของสถาบันราชประชาสมาสัย 5000000 0 E-bidding -
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 E-bidding -
192 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจสารพันธุกรรม) จำนวน 1,000 เทสต์ 0 0 E-bidding -
193 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) จำนวน 1 เครื่อง 1500000 0 E-bidding -
194 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(น้ำยาตรวจสารพันธุกรรม) จำนวน 1,000 เทสต์ 1000000 0 E-bidding -
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๖๐๐ ชิ้น 3510000 0 E-bidding -
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) จำนวน 1 เครื่อง 1495000 0 E-bidding -
197 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลีนรูมความดันบวก (Positive Pressure)ของสถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 E-bidding -
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจสารพันธุกรรม) จำนวน 1,000 เทสต์ 802500 0 E-bidding -
199 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3291000 27 เมษายน 2564
200 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจสารพันธุกรรม) จำนวน 1,000 เทสต์ 0 802500 14 พฤษภาคม 2564
201 ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) จำนวน 1 เครื่อง 0 1495000 27 เมษายน 2564
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแกลลอนพลาสติก จำนวน ๒ รายการ 11148 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองซิปใส จำนวน ๕ รายการ 69350 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตุ้ข้างเตียงสเตนเลส จำนวน ๕ ตู้ 32500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วย ๓ ไกแบบมือหมุนจำนวน ๒ เตียง 38000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
206 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน ๒ อัน 7000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว 31500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น จำนวน ๙ ตัว 33223.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ต่อเนื่องฉลากยา (สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล) จำนวน ๑ รายการ 11000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
211 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 4 E-bidding -
212 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีที่เท้าแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน ๕ ตัว 17387.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน ๑ ระบบ 120000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
215 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 4999030 0 E-bidding -
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง 2400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่อ EKG Monitor รุ่น PVM 2701 จำนวน 1 ชุด 13770 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27900 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
219 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 วิธีคัดเลือก -
220 ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 หมวด 0 0 E-bidding -
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารเคมีสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียระบบเก่า (ราย ๓ เดือน) จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43014 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
223 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 0 E-bidding -
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑ ชุด 49000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Infusion pump จำนวน ๑ ชุด 3500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงพยาบาลรูปแบบ web-based application 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26108 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
228 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 หมวด 0 4649600 E-bidding -
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อสายคล้องบัตรแบบพิมพ์สกรีนพร้อมซองพลาสติก (สำหรับบัตรประจำตัวของบุคลากร สถาบันราชประชาสมาสัย) จำนวน ๓๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13803 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
230 ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 12 เดือน 0 0 E-bidding -
231 ประกาศแผนจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 25656 ระยะเวลา 1 ปี 0 0 E-bidding -
232 ประกาศแผนจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 1 ปี 0 0 E-bidding -
233 เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2565 0 867 E-bidding -
234 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารบ้านพักบางจาก ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 E-bidding -
235 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ จำนวน 12 เดือน 0 0 E-bidding -
236 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2565 900000 0 E-bidding -
237 เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2565 0 4882410 E-bidding -
238 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2565 0 0 E-bidding -
239 เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2565 0 4532280 วิธีเฉพาะเจาะจง -
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ต่อเนื่อง (ฉลากยา) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ ดวง 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
241 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2565 4881810 0 E-bidding -
242 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สถาบันราชประชาสมาสัย ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2565 ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) 4800000 0 E-bidding -
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าและทำความสะอาดเสื้อผ้าคนไข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน 7๐,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 861000 0 E-bidding -
245 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 E-bidding -
247 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 0 1 วิธีคัดเลือก -
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับขึ้นรูปขาเทียม จำนวน ๑ เครื่อง 360000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่นและระบบลำเลียงฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง 495000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจชนิดเลนส์แท่งให้รายละเอียดสูงขนาด ๔ มม. จำนวน ๑ กล้อง 380000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดแสงแบบแอลอีดี จำนวน ๑ เครื่อง 370000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
252 เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยินจำนวน ๑ เครื่อง 0 668333 E-bidding -
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้บ่มเชื้อ (Incubator) จำนวน ๑ ตู้ 80000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ๒-๘ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ ตู้ 179800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา งานวิจัย จำนวน ๒ กล้อง 100000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในเลือดอัตโนมัติ (Hemoculture) จำนวน ๑ เครื่อง 398500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
257 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง 650000 0 E-bidding -
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาด ๔ ฟุต (Biological Safety Cabinets class ll) จำนวน ๑ ตู้ 250000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 11 เดือน 0 0 วิธีคัดเลือก -
260 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยินจำนวน ๑ เครื่อง 650000 0 E-bidding -
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถไฟฟ้านั่งขับพร้อมตู้สแตนเลส จำนวน ๑ คัน 150000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
262 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๑ ตู้ 650000 0 E-bidding -
263 เผยแพร่ราคากลางจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2565 0 824165 E-bidding -
264 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2565 0 0 E-bidding -
265 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ โครงการ จำนวน ๑๒ รายการ 0 0 E-bidding -
266 ประกาศประกวดราคาจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2565 802 0 E-bidding -
267 ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซืื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง 0 668 E-bidding -
268 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซืื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มลม ๑ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง 5885 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งสปริง จานแบน ขนาด ๒๐ กก. จำนวน ๑ เครื่อง 2000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเทยกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 43500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
273 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง 650000 0 E-bidding -
274 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ โครงการ จำนวน ๑๒ รายการ 0 0 E-bidding -
275 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ โครงการ จำนวน ๑๒ รายการ 0 1 E-bidding -
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 25000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 51000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2565 802500 0 E-bidding -
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ 94800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ 31600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
281 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ โครงการ จำนวน ๑๒ รายการ 1109000 0 E-bidding -
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง 37000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์ ขนาด 30 แรงม้า (HP) จำนวน ๑ ตัว 48150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินพร้อมตู้ตรวจการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง 650000 0 E-bidding -
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี ควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ ๖-๕ องศาเซลเซียล จำนวน ๑ ตู้ 28000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและสารทำละลาย จำนวน ๑ เครื่อง 75000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั้มเก็บตัวอย่างอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง 428000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ โครงการ จำนวน ๑๒ รายการ 1109000 0 E-bidding -
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ 398890 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล จำนวน 13 เครื่อง 222700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
292 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 0 0 E-bidding -
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันกระเปาะลมท่อช่วยหายใจ (Cuff Pressure Gauge) จำนวน ๑ เครื่อง 9630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
294 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการซื้อมอเตอร์ ขนาด ๓๐ แรงม้า (HP) จำนวน ๑ ตัว 48150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
295 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 0 1000000 E-bidding -
296 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 1000000 0 E-bidding -
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ คัน 16050 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ แผ่น 9500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์ ขนาด ๓๐ แรงม้า (HP) จำนวน ๑ ตัว 48150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดค่า TDS จำนวน ๑ เครื่อง 18725 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
301 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 1000000 0 E-bidding -
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังพลาสติกสำหรับบรรจุยาตลับผลิตเสร็จ จำนวน ๑ รายการ 17000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวิดิโอ จำนวน ๑ ตัว 74000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สลับหน้าจอวิดีโอและหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมบันทึกไฟล์ จำนวน ๑ เครื่อง 23750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด 28300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมไฟLED จำนวน ๑ ชุด 2990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 6955 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดเหน็บเสื้อ จำนวน ๑ ชุด 7990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
309 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 1000000 0 E-bidding -
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์ไดเรคเทอร์มอล จำนวน ๒ รายการ 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
311 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 0 0 E-bidding -
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ 3659.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
313 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 1000000 0 E-bidding -
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 2033 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์พิมพ์ชื่อ-สกุลผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ 16720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ 28000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
317 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 1000000 0 E-bidding -
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรลิฟต์ภายในอาคารอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 1712 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงล้างแผล สแตนเลส มีล้อ จำนวน ๑ ชุด 6324.95 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
320 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 0 0 E-bidding -
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วย/บุคคล พร้อมรถเข็น จำนวน ๑ เครื่อง 49500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ขาวยาว จำนวน ๑๐ ตัว 4500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
323 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 0 1000000 E-bidding -
324 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑ รายการ 1000000 0 E-bidding -
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดน้ำย่อยและของเหลวในกระเพาะอาหาร จำนวน ๒ เครื่อง 64000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 8 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 1000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 984.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 494700 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 44932.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ 4662.98 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระปุกพลาสติก 150 กรัม (ฝาป๊อกแป๊ก) จำนวน 5,000 ใบ 80000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1โครงการ จำนวน 1 รายการ 952300 0 E-bidding -
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 400 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง 30602 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไร้สาย 12 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง 3531 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
336 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
337 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องทำสปริ้นมือเท้าและทำเบ้าขาเทียม 0 0 E-bidding -
338 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 0 952 20 พฤษภาคม 2565
339 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตยา 0 0 E-bidding -
340 จัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
341 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
342 ซื้อกระปุกพลาสติก 150 กรัม (ฝาป๊อกแป๊ก) จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 80000 12 พฤษภาคม 2565
343 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทำประตูบานเลื่อนที่งานกายอุปกรณ์และคลินิกสุขภาพเท้าอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น 36000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
345 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 34056 24 พฤษภาคม 2565
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2565 39600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
347 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 52500 12 พฤษภาคม 2565
348 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 27500 12 พฤษภาคม 2565
349 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 4601 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
350 จ้างปรับปรุงทำประตูบานเลื่อนที่งานกายอุปกรณ์และคลินิกสุขภาพเท้าอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น 0 36000 27 พฤษภาคม 2565
351 ซื้อสารเคมีสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย 0 20350 24 พฤษภาคม 2565
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
353 จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
354 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเภสัชกรห้องปรุงยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
355 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถานบำบัดฌรคผิวหนังวัดมกุฏ ฯ 1819 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
356 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการ จำนวน 1 เครื่อง 18190 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
357 จัดจ้างย้ายโดเมน envocc-rpsi.com และ Server Private Hosting 5000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
358 จ้างปรับปรุงห้องล้างตัวจากสารเคมี 0 58900 24 พฤษภาคม 2565
359 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
360 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
361 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
362 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
363 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 7500 12 พฤษภาคม 2565
364 ซื้อวัสดุอุปกรณฺ จำนวน ๘ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
365 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด 0 0 E-bidding -
366 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์การดูแลตัวเองระหว่างรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
367 เผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
368 เผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์สติกเกอร์ต่อเนื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
369 เผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์งานคุณภาพ/งานบริการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
370 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด จำนวน 2 เตียง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
371 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
372 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
373 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถขับเคลื่อนไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
374 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
375 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
376 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
377 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
378 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
379 ประกาศแผนการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
380 ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
381 จัดซื้อหลอดไฟเครื่อง Slit Lamp 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
382 ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
383 ซื้อข้อเข่าเทียม จำนวน 6 ชุด 0 294420 12 พฤษภาคม 2565
384 การจัดซื้อข้าวสารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีคัดเลือก -
385 จัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
386 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
387 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งพร้อมเครื่องทำน้ำกลั่นสำหรับนึ่งด้ามกรอ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
388 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว 0 0 E-bidding -
389 จัดจ้างว่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
390 จ้างทำโปรแกรมระบบผู้ป่วยลงทะเบียนด้วยตัวเอง Self-Register และโปรแกรมระบบบอร์ดคิวซักประวัติ OPD และบอร์ดคิวห้องตรวจแพทย์ 481500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
391 เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
392 เผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
393 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
394 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
395 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
396 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
397 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
398 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
399 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
400 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
401 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลอกบ่อดักไขมันบ่อพัก และรางระบายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย 147000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
403 เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตยา 0 895800 E-bidding -
404 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
405 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
406 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
407 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
408 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
409 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
410 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
411 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
412 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
413 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟฟ้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
414 จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และซ่อมบำรุง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
415 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์การดูแลตัวเองระหว่างรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน 89880 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ดวง 20000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
418 จ้างทำฟันปลอม จำนวน ๑ งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
419 ประกาศเผยแพร่แผนตางรางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อข้าวสารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 1 วิธีคัดเลือก -
420 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถขับเคลื่อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4922 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
422 เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
423 ซื้อสารเคมีสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย 0 47748.8 16 มิถุนายน 2565
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ 3800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
425 ซ่อมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๖๐๖ สมุทรปราการ และหมายเลขทะเบียน กฉ ๒๘๒๕ สมุทรปราการ จำนวน 2 เตียง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
426 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องงานสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
427 ประกาศยกเลิกแผนการจักซื้อข้าวสารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีคัดเลือก -
428 จ้างทำโปรแกรมระบบผู้ป่วยลงทะเบียนด้วยตัวเอง Self-Register และโปรแกรมระบบบอร์ดคิวซักประวัติ OPD และบอร์ดคิวห้องตรวจแพทย์ 0 481500 21 มิถุนายน 2565
429 จ้างเหมาลอกบ่อดักไขมันบ่อพัก และรางระบายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย 0 147000 23 มิถุนายน 2565
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์งานคุณภาพ/งานบริการ 9683.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
431 เผยแพร่แผนการจัดซื้อสติ๊กเกอร์ขาวเปล่า จำนวน ๔๐ ม้วน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
432 เผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ใช้ยาสมเหตุผลปิด หน้า หลัง เคาน์เตอร์จ่ายยา 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติกเกอร์ต่อเนื่อง (ฉลากยา) 7x9 ซม. 144000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
434 จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ สถาบันราชประชาสมาสัย ส่วนนนทบุรี จำนวน 23 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
435 จัดซื้อฟิล์มถนอมอาหาร จำนวน 24 ม้วน 0 0 -
436 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ดวง 0 20000 5 กรกฎาคม 2565
437 ประกาศเผยแพร่แผนตางรางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 4361750 E-bidding -
438 จ้างผลิตวีดิทัศน์การดูแลตัวเองระหว่างรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน 0 89880 8 กรกฎาคม 2565
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๔ รายการ 480500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
440 ประกาศแผนการจัดซื้อเต้นท์โค้ง (สำเร็จรูป) พร้อมติดตั้ง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
441 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ 0 480500 12 กรกฎาคม 2565
442 ซื้อข้าวสารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีคัดเลือก -
443 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 12 รายกร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
444 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
445 จ้างพิมพ์สติกเกอร์ต่อเนื่อง (ฉลากยา) 7x9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 144000 18 กรกฎาคม 2565
446 เผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินการทางศุลกากรในการนำยา MDT ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มาที่สถาบันราชประชาสมาสัย (สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏฯ) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
447 เผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์พร้อมคนขับและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน เป็นเวลา ๒ วัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
448 เผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องDefibrillator 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
449 เผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
450 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
451 จัดซื้อแก๊สที่ใช้กับเตาหุงต้ม ประจำเดือนสิงหาคม 2565 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
452 จัดซื้อถุง Feed อาหาร 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
453 ร่างประกาศจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตยา 0 0 E-bidding -
454 จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2565 39600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
455 จ้างผลิตสื่่อและประชาสัมพันธ์งานคุณภาพ/งานบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9683.5 25 กรกฎาคม 2565
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 13482 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36808 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
458 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมรั้วรอบอาคารสำนักงาน) 496223 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
460 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
461 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และซ่อมบำรุง 166940 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
463 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
464 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย Network ของสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
465 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลบำรุงรักษา Data Center สถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
466 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างดูแลเชื่อมโยงเครื่อข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
467 ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
468 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมรั้วรอบอาคารสำนักงาน) 0 496223 27 กรกฎาคม 2565
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ใช้ยาสมเหตุผลปิด หน้า หลัง เคาน์เตอร์จ่ายยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
470 จ้างเหมาซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 23 27 กรกฎาคม 2565
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ 18615 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สที่ใช้กับเตาหุงต้ม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 20030.4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
473 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 911400 0 E-bidding -
474 ซื้ออุปกรณ์และของใช้สำหรับห้องพักแพทย์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
475 เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
476 เผยแพร่แผนการจัดซื้อซองซิปใส จำนวน 5 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
477 เผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
478 ประกาศเผยแพร่แผนตางรางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อข้าวสารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 1 วิธีคัดเลือก -
479 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 1080000 E-bidding -
480 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
481 จัดจ้างตรวจเช๊คสภาพและเปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่อง รถยนตืหมายเลขทะเบียน นค 916 สมุทรปราการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
482 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
483 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 -
484 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
485 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
486 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
487 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
488 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
489 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ใช้ยาสมเหตุผลปิด หน้า หลังเคาน์เตอร์จ่ายยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7000 10 สิงหาคม 2565
490 จ้างผลิตสื่่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13482 10 สิงหาคม 2565
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 13720 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
492 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี 0 0 E-bidding -
493 จัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
494 ปรับปรุงร่างประกาสประกวดการจัดซื้อข้าวสารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
495 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
496 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 208368 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา ซื้อซองซิปใส จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68250 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
499 เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
500 จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 166940 4 สิงหาคม 2565
501 ซื้อซองซิปใส จำนวน 5 รายการ 0 68250 17 สิงหาคม 2565
502 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 0 208368 17 สิงหาคม 2565
503 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13720 17 สิงหาคม 2565
504 ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 900000 0 E-bidding -
505 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการทางศุลกากรในการนำยา MDT ออกจาก สนามบันสุวรรณภูมิมาที่สถาบันราชประชาสมาสัย (สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฎฯ) 8089.64 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
507 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นง 1639 สมุทรปราการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4560 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
509 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
510 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องทำสปริ้นมือเท้าและทำเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
511 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
512 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 E-bidding -
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ขาวเปล่า จำนวน 40 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสมรรถภาพการได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตยา 843000 0 E-bidding -
516 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
517 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งพร้อมเครื่องทำน้ำกลั่นสำหรับนึ่งด้ามกรอ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
518 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเตียงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด จำนวน 2 เตียง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
519 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
520 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว 0 0 E-bidding -
521 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด 0 0 E-bidding -
522 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterlizer) Ho-160 ขนาด 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่่อง 0 0 E-bidding -
523 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
524 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
525 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
526 ซื้อสติ๊กเกอร์ขาวเปล่า จำนวน 40 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12000 30 สิงหาคม 2565
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์โค้ง (สำเร็จรูป) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 หลัง 50000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
528 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารบ้านพักบางจาก ระยะเวลา ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
529 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันราชประชาสมาสัย อาคารอาชีวเวชศาสตร์อาชีพและสิ่งแวดล้อม และสถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฎฯ ระยะเวลา ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของใช้สำหรับห้องพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41013.1 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
532 ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก 0 991002 E-bidding -
533 ซื้อเต้นท์โค้ง (สำเร็จรูป) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 45780 1 กันยายน 2565
534 จ้างเหมาตรวจสมรรถภาพการได้ยิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36000 6 กันยายน 2565
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10753.5 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
536 ประกาศผู้ชนะการจัดวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 4902300 0 E-bidding -
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5350 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
538 ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถาบันราชประชาสมาสัย และอาคารเวชศาสตร์อาชีพ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี 0 5030400 -
539 ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารบ้านพักบางจาก ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี 0 500400 E-bidding -
540 ประกาศประกวดราคาจ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน 963000 0 E-bidding -
541 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
542 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 ระบบ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
543 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งพร้อมเครื่องทำน้ำกลั่นสำหรับนึ่งด้ามกรอ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
544 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด จำนวน 2 เตียง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
545 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
546 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว 0 0 E-bidding -
547 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด 0 0 E-bidding -
548 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
549 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
550 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ จำนวน 2 เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
551 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
552 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 4361750 0 วิธีคัดเลือก -
553 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องทำสปริ้นมือเท้าและทำเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
554 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำหรับการจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย, สถานบำบัดโรคผิวหนัง วัดมกุฎกษัตริยาราม และอาคารเวชศาสตร์อาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 11 เดือน 0 4400000 E-bidding -
555 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อเครื่องทำสปริ้นมือเท้าและทำเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง 0 749 E-bidding -
556 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อเครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 0 74 วิธีเฉพาะเจาะจง -
557 ซื้อแก๊สทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 0 738000 E-bidding -
558 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
559 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0 400 วิธีเฉพาะเจาะจง -
560 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อเครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ จำนวน 2 เครื่อง 0 60 วิธีเฉพาะเจาะจง -
561 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด 0 1 E-bidding -
562 เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 ระบบ 0 248 วิธีเฉพาะเจาะจง -
563 จ้างวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน 0 960000 21 ตุลาคม 2565
564 จ้างดูแลบำรุงรักษา (Data Center) ของสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 450000 17 ตุลาคม 2565
565 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Network) ของสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 450000 17 ตุลาคม 2565
566 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี 0 499992 17 ตุลาคม 2565
567 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อโอทิส (ชนิดไม่รวมอะไหล่) จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี 0 38520 25 ตุลาคม 2565
568 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารบ้านพักอาศัย VOLKSLIFT ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี 0 25680 17 ตุลาคม 2565
569 จ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี 0 300000 17 ตุลาคม 2565
570 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (ชนิดไม่รวมอะไหล่) “ฟูจิเทค” จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 65484 17 ตุลาคม 2565
571 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู มด และแมลงสาบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี 0 40000 17 ตุลาคม 2565
572 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) จำนวน 1 เครื่อง 0 800000 E-bidding -
573 ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 0 1860000 E-bidding -
574 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว 0 1200000 E-bidding -
575 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (ชนิดไม่รวมอะไหล่) “PIONEER ELEVATOR” จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 57780 17 ตุลาคม 2565
576 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร PIONEER ELEVATOR ประจำปีงบประมาณ 2566 0 25680 17 ตุลาคม 2565
577 จ้างบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) สถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 1947540 28 พฤศจิกายน 2565
578 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
579 ชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด 0 0 E-bidding -
580 ซื้อเครื่องทำสปริ้นมือเท้าและทำเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
581 จ้างให้บริการเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง สำหรับรถพยาบาล (GPS) ประจำปีงบประมาณ 2566 0 7704 17 ตุลาคม 2565
582 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 0 403200 17 ตุลาคม 2565
583 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 0 857400 1 พฤศจิกายน 2565
584 ซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
585 ซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจดตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
586 จ้างเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ของสถาบันราชประชาสมาสัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 0 321000 17 ตุลาคม 2565
587 123 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
588 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 0 0 E-bidding -
589 วื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช๊อกเวฟ จำนวน ๑ เครื่อง 0 0 E-bidding -
590 ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
591 จ้างก่อสร้างระบบท่อประปา 0 0 E-bidding -
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 248000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งพร้อมเครื่องทำน้ำกลั่นสำหรับด้ามกรอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงปฏิบัติการทางกายภาพ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 493040 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
598 จ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ 0 2638620 E-bidding -
599 ประกาศประกวดจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) จำนวน 1 เครื่อง 800000 0 E-bidding -
600 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด 1210000 0 E-bidding -
601 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทำสปริ้นมือเท้าและเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง 747900 0 E-bidding -
602 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 1700000 0 E-bidding -
603 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา จำนวน 1 เครื่อง 1860000 0 E-bidding -
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nitrogen เหลว จำนวน ๑๗๐ กิโลกรัม 14552 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน 53500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์ดูดน้ำลายระบบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
607 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
608 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจแพทย์ และห้องน้ำห้องพักแพทย์ หน่วยงานผู้ป่วยนอก จักษุชั้น 2 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
611 เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 611 E-bidding -
612 ซื้อเครื่องตัดเฝือกไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 0 74000 11 พฤศจิกายน 2565
613 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 0 0 E-bidding -
614 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 0 552833 E-bidding -
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดด้านอาชีวเวชศาสตร์ และอาชีวสุขศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 327 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
617 ซื้อ Nitrogen เหลว จำนวน ๑๗๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9095 30 พฤศจิกายน 2565
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงให้อาหารทางสายยาง จำนวน 3,000 ชิ้น 33000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 2783 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน (ชนิดน้ำ) จำนวน 7,500 กก. 191025 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 320000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
622 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ 2298100 0 E-bidding -
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหิน จำนวน 1 เครื่อง 2500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
624 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 90564.8 6 ธันวาคม 2565
625 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน 0 31918.1 21 พฤศจิกายน 2565
626 จ้างปรับปรุงห้องตรวจแพทย์ และห้องน้ำห้องพักแพทย์ หน่วยงานผู้ป่วยนอกจักษุชั้น 2 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ 0 54000 7 ธันวาคม 2565
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นตรวจคลอรีนประจำวัน จำนวน 16 กล่อง 17600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 100 ชิ้น 280000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด 0 0 E-bidding -
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) 0 0 E-bidding -
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำสปริ้นมือเท้าและเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นปูน ล้อคู่ จำนวน 2 คัน 2996 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ทันตกรรม สีม่วง จำนวน 40 ตัว 32000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
634 ซื้อถุงให้อาหารทางสายยาง จำนวน 3,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 33 13 ธันวาคม 2565
635 ซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 320 13 ธันวาคม 2565
636 ซื้อคลอรีน (ชนิดน้ำ) จำนวน 7,500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 191 13 ธันวาคม 2565
637 ซื้อแผ่นตรวจคลอรีนประจำวัน จำนวน 16 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9 13 ธันวาคม 2565
638 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน 0 31918.1 21 พฤศจิกายน 2565
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอความเร็วต่ำ จำนวน 2 อัน 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อด้ามกรอความเร็วสูง LED จำนวน 3 อัน 42 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง 19 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
642 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 100 ชิ้น 585000 0 E-bidding -
643 ซื้อรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน 0 53500 20 ธันวาคม 2565
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ๔๐๐ w จำนวน ๑ เครื่อง 43200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
645 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 280000 20 ธันวาคม 2565
646 ซื้อเสื้อกาวน์ทันตกรรม สีม่วง จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 32000 21 ธันวาคม 2565
647 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว 0 0 E-bidding -
648 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร 0 0 -
649 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 8 เดือน 0 0 E-bidding -
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อAQUA PAK ขวดน้ำให้ออกซิเจนระบบปิด จำนวน ๒๐ ชิ้น 2400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
651 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ 400 w จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 43200 28 ธันวาคม 2565
652 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18981.8 28 ธันวาคม 2565
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง 3531 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Defibrillator ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น ๕๖๓๑K จำนวน ๑ ชิ้น 16740 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
655 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 585000 0 E-bidding -
656 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) 0 590 E-bidding -
657 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
658 จ้างผลิตนิตยสารรอบรู้สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 1) 0 25000 3 มกราคม 2566
659 ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Defibrillator ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น ๕๖๓๑K จำนวน ๑ ชิ้น 0 16740 29 ธันวาคม 2565
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ 184040 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสังฆทาน โครงการจัดงานวันราชประชาสมาสัย ประจำปี 2566 จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันราชประชาสมาสัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6450 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
663 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑๖ รายการ 0 0 E-bidding -
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 31200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการจัดงานวันราชประชาสมาสัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
666 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 1860000 0 E-bidding -
667 จ้างปรับกั้นห้องงานจุลชีววิทยาห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 104000 3 มกราคม 2566
668 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 31200 12 มกราคม 2566
669 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 0 182900 13 มกราคม 2566
670 จ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย, สถานบำบัดโรคผิวหนัง วัดมกุฎกษัตริยาราม และอาคารเวชศาสตร์อาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 0 4300000 19 ธันวาคม 2565
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย, สถานบำบัดโรคผิวหนัง วัดมกุฎกษัตริยาราม และอาคารเวชศาสตร์อาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 0 0 E-bidding -
672 เผยแพร่ราคากลางราคากลางงานจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 0 2641460 E-bidding -
673 จ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 2 เครื่อง 0 19000 3 มกราคม 2566
674 จ้างทำฟันปลอม (ครอบฟัน) 7 ชิ้น 0 6885.45 3 มกราคม 2566
675 จ้างทำฟันปลอม (ครอบฟัน) 7 ชิ้น 0 7238.55 3 มกราคม 2566
676 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 0 552833 E-bidding -
677 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น 0 0 E-bidding -
678 ซื้อด้ามกรอความเร็วต่ำ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9000 17 มกราคม 2566
679 ซื้อด้ามกรอความเร็วสูง LED จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 42000 17 มกราคม 2566
680 เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) 0 958699 -
681 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
682 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 590 0 E-bidding -
683 ซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจดตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 0 1433330 E-bidding -
684 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 16 รายการ 0 1105400 E-bidding -
685 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 16 รายการ 0 0 E-bidding -
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียม จำนวน ๑๐ ชุด 492000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
687 ร่างประกาศจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ NIBP Monitor GE B ๖๕๐ จำนวน ๑ ชิ้น 13300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
689 จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Matachana) ประจำปีงบประมาณ 2566 0 25500 23 มกราคม 2566
690 จ้างบำรุงรักษาระบบน้ำRO+เครื่องกรองน้ำ (ชุดที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 0 26250 25 มกราคม 2566
691 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ส่งของ ประจำปีงบประมาณ 2566 0 31208.3 23 มกราคม 2566
692 จ้างทำฟันปลอม 23 ชิ้น 0 21820 23 มกราคม 2566
693 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 100 ชิ้น 585000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยกขนาดเล็ก (สำหรับเทแบ่งสารเคมี) จำนวน 1 ตัว 21400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
695 จ้างเหมาทำลายยา เภสัชเคมีภัณฑ์เสื่อมสภาพ 0 28560 23 มกราคม 2566
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegadum Film 6 x 7 cm จำนวน 5 กล่อง 4922 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด STAND HOMOGENIZER ผสม 5-30 Kg จำนวน 1 ชุด 64200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
698 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 2298100 0 E-bidding -
699 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ตัว (ครั้งที่ 2) 1200000 0 E-bidding -
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 6380 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอคาซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดทำของทีระลึกตำรับราชประชา 17050 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
702 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 โครงการ จำนวน 16 รายการ 1105400 0 E-bidding -
703 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 8 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 590 0 E-bidding -
704 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) 0 0 วิธีคัดเลือก -
705 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) 0 590 วิธีคัดเลือก -
706 ซื้อรถยกขนาดเล็ก (สำหรับเทแบ่งสารเคมี) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 21400 2 กุมภาพันธ์ 2566
707 จ้างสอบเทียบเครื่อง Ultrasound Esaote ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 0 12000 23 มกราคม 2566
708 ซื้อแบตเตอรี่ NIBP Monitor GE B ๖๕๐ จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 13300 6 กุมภาพันธ์ 2566
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะดามขาชนิดสั้น (Short leg brace) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวงแหวนที่ใช้ร่วมกับแว่นประคบอุ่นสำหรับเปลือกตา จำนวน ๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10116 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
711 จ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 4 เครื่อง 0 40000 17 มกราคม 2566
712 จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจตา จำนวน 3 เครื่อง 0 12000 3 มกราคม 2566
713 ประกาศประกวดราคาการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน ภายนอกอาคาร จำนวน 20 กล้อง 618000 0 E-bidding -
714 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 0 6380 2 กุมภาพันธ์ 2566
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 100 ชิ้น 585000 0 E-bidding -
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 37450 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-๑๗๑ จำนวน ๓ ชิ้น 9630 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
718 ซื้อโลหะดามขาชนิดสั้น (Short leg brace) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 51600 14 กุมภาพันธ์ 2566
719 จ้างก่อสร้างระบบท่อน้ำระบบประปา 30483000 0 -
720 ซื้อวงแหวนที่ใช้ร่วมกับแว่นประคบอุ่นสำหรับเปลือกตา จำนวน ๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 10111.5 15 กุมภาพันธ์ 2566
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถนั่งคนพิการแบบปรับได้ จำนวน 20 คัน 88000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
722 ซื้อชุดข้อเข่าเทียม จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 480000 9 กุมภาพันธ์ 2566
723 ซื้อชุด STAND HOMOGENIZER ผสม ๕-๓๐ Kg จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 64200 16 กุมภาพันธ์ 2566
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง EKG monitor ยี่ห้อ Nihon koden รุ่น Vismo PVM ๒๗๐๑ จำนวน ๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1105400 0 E-bidding -
726 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้นกับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 2298100 0 E-bidding -
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDefibillation Disposible Pad for Adult เครื่อง AED ยี่ห้อ Mindray จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว 0 0 E-bidding -
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แก๊สทางการแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 0 0 วิธีคัดเลือก -
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง LiMnO๒ disposable battery เครื่อง AED ยี่ห้อ Mindray จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
731 จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 0 8560 17 มกราคม 2566
732 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 36380 24 กุมภาพันธ์ 2566
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2792.7 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ NIBP Monitor BSM – ๓๕๖๒ จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20286 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง 60990 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
737 ยกเลิกประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อมอเตอร์ดูดน้ำลายระบบแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง 45000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
738 ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง LiMnO๒ disposable battery เครื่อง AED ยี่ห้อ Mindray จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 19500 1 มีนาคม 2566
739 ซื้อDefibillation Disposible Pad for Adult เครื่อง AED ยี่ห้อ Mindray จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5400 1 มีนาคม 2566
740 จ้างสอบเทียบเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ 0 59278 27 กุมภาพันธ์ 2566
741 ซื้อแบตเตอรี่ NIBP Monitor BSM – ๓๕๖๒ จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 20286 8 มีนาคม 2566
742 ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง EKG monitor ยี่ห้อ Nihon koden รุ่น Vismo PVM ๒๗๐๑ จำนวน ๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 68850 8 มีนาคม 2566
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นนำไฟฟ้าสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจภายนอก(Dispossible Pads เครื่อง Defibrillator) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
744 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 60990 10 มีนาคม 2566
745 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 548500 13 มีนาคม 2566
746 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 0 117360 28 มีนาคม 2566
747 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 18404 10 เมษายน 2566
748 เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) 0 2688690 วิธีคัดเลือก -
749 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 7200 11 เมษายน 2566
750 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
751 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
752 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140431 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
753 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานองค์รวม จำนวน ๒ รายการ 19795 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
754 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 0 1 E-bidding -
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องDifibrillation รุ่น TEC-๕๕๓๑๔ จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18600 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
756 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 69425 17 มีนาคม 2566
757 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 55000 27 มีนาคม 2566
758 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) (ครั้งที่2) จำนวน ๑ เครื่อง 0 806250 E-bidding -
759 ร่างประกาศจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้)(ครั้งที่2) จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
760 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 33000 5 เมษายน 2566
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Incubator จำนวน ๑ เครื่อง 78645 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
762 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 0 39000 28 มีนาคม 2566
763 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานองค์รวม จำนวน ๒ รายการ 0 19795 20 เมษายน 2566
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
765 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 37 1 พฤษภาคม 2566
766 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 165 3 พฤษภาคม 2566
767 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ 0 140 8 พฤษภาคม 2566
768 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเตราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒ ) 800000 0 E-bidding -
769 ซื้อแบตเตอรี่เครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-๑๗๑ จำนวน ๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 9630 8 พฤษภาคม 2566
770 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 5890.35 8 พฤษภาคม 2566
771 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 11 9 พฤษภาคม 2566
772 ซื้อ Incubator จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 77000 9 พฤษภาคม 2566
773 แบตเตอรี่เครื่อง Difibrillation รุ่น TEC-๕๕๓๑๔ จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16740 10 พฤษภาคม 2566
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็กและคลื่นช็อกเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 0 0 E-bidding -
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นขยะติดเชื้อสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16050 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังลมแรงดันปั๊มน้ำ ขนาด ๓๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26750 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
777 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 0 96750 28 เมษายน 2566
778 จ้างปรับปรุงปูกระเบื้องโภชนาการ 0 462000 28 เมษายน 2566
779 ซื้อถังลมแรงดันปั๊มน้ำ ขนาด ๓๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 26750 16 พฤษภาคม 2566
780 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 0 53500 10 เมษายน 2566
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ระบบท่อน้ำประปา ภายในสถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 E-bidding -
782 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 460 18 เมษายน 2566
783 ซื้อรถเข็นขยะติดเชื้อสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 16050 18 พฤษภาคม 2566
784 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 12750 18 พฤษภาคม 2566
785 จ้างทำฟันปลอม (ครอบฟัน) จำนวน 10 ชิ้น 0 11497.2 28 เมษายน 2566
786 วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 321 20 เมษายน 2566
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งสปริง จำนวน ๒ เครื่อง 4200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
788 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้) (ครั้งที่๓) จำนวน ๑ เครื่อง 0 791667 E-bidding -
789 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน ภายนอกอาคาร จำนวน 20 กล้อง 0 760000 E-bidding -
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34550 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
791 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ โครงการ จำนวน ๗ รายการ 0 0 E-bidding -
792 ร่างประกาศจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน (แบบเคลื่อนที่ได้)(ครั้งที่3) จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
793 ร่างประกาศการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร จำนวน ๒๐ กล้อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารฟื้นฟู ๕ ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) 2520000 0 วิธีคัดเลือก -
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอี๊ยมพลาสติก (CPE Apron) จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22500 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
796 จ้างทำฟันปลอม 22 ชิ้น 0 20985 23 พฤษภาคม 2566
797 จ้างสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติยี่ห้อ Mindray รุ่น AED D1 0 8025