กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57066.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม) 57066.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ความสำเร็จการป้องกันควบคุมโรคไทย ตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค 170000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3070 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42875 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม และห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174945 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ความสำเร็จการป้องกันควบคุมโรคไทย ตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค 400000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290200 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานติดตั้งเดินระบบสายแลนภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12800 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบ และจัดทำรายงานประจำปี 2566 โครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 0 199 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ และจัดทำรายงานประจำปี 2566 โครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจ้างตรวจเช็คและซ่อมชุดคุมประตูอัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : จ้างตรวจเช็คและซ่อมชุดคุมประตูอัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมชุดคุมประตูอัตโนมัติ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคและภัยสุขภาพสำคัญ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคและภัยสุขภาพสำคัญ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมพื้นที่สำนักงาน : ชั้น 7 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ โครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค ชั้น 7 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 0 0 -
33 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจ้างออกแบบ และผลิตแบ็คดรอปความรู้ฯ จำนวน 1 งาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ และผลิตแบ็คดรอปความรู้เรื่องการป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพในสถานพินิจฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
35 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
36 อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
41 อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางจ้างซ่อม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจ้างซ่อม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ขออนุมัติแก้ไขจำนวนเงินงบประมาณจ้างซ่อม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 0 10000 วิธีเฉพาะเจาะจง -