กรมควบคุมโรค

เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis, Weil Disease)