Responsive image

หนังสือแนะนำ

รายงานประจำปี 2564

 

ประเด็น หัวข้อโจทย์วิจัยและนวัตกรรม ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2566-2570

 

รายงานประจำปี 2563

 

แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2565 - 2569

รายงานประจำปี 2562 Annual Report 2019

อัตชีวประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ฝากรอยไว้ในทรายสมัย

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน

หลักเกณฑ์และกรอบอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยกรมควบคุมโรค

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562)
เผยแพร่วันที่ 31 มกราคม 2562 

 

 

รายงานประจำปี 2561 Annual Report 2018

 

แผนงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.2562 - 2564 ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

100 ปี ร้อยเรื่องราว กรมควบคุมโรค  

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของโรคมาลาเรียในประเทศไทย  

หนึ่งในร้อย ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทย นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน  

แผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาฯ 2560-2564  

รายงานผลการดำเนินงาน ของสถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) ช่วงปีงบประมาณ 2559-...  

Towards 1 Centuryof Disease Prevention and Control  

ก้าวสู่ ๑ ศตวรรษ งานป้องกันควบคุมโรค  

การบริหารการจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ กรมควบคุมโรค  

#อ่านความคิดชีวิตผ่านFB  

Booklet นายแพทย์ ธีระ รามสูต  

คู่มือ การประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับบุค...  

แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564  

แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564  

OPEN HOUSE สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)  

42 ปี กรมควบคุมโรค ย้อนอดีต ความสำเร็จ และความท้าทายในอนาคต  

Booklet นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน  

จากไม้ใหญ่ ถึงต้นกล้า  

UNSEEN กรมควบคุมโรค?...เส้นทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ  

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2559 ( สำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค)  

บันทึก "2 ปี ที่กรมคร." นพ.โสภณ เมฆธน  

ส่งต่อความรู้ สู่คนรุ่นหลัง (นพ.โสภณ เมฆธน)  

ส่งต่อความรู้ สู่คนรุ่นหลัง (นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม)  

ส่งต่อความรู้ สู่คนรุ่นหลัง (สพ.ญ.ดาริกา กิ่งเนตร)  

ส่งต่อความรู้ สู่คนรุ่นหลัง (พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย)  

ผลงานความสำเร็จรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2558  

ผลงานความสำเร็จรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2557  

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 58 (สำหรับประเมินตนเองระดับอำเภอ)  

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2558 (สำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12)  

40 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค  

ผลงานความสำเร็จรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2557  

เงินทองต้องรู้...สำหรับนักวิจัย  

เรียนรู้ความสำเร็จ..หน่วยงานที่มีผลงาน Best Practices 10 หน่วยงาน   

 

คำแนะนำในการจัดทำและจัดส่งโครงการวิจัย เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค...   
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) (ล่าสุด)

บันทึกการเรียนรู้ การขับเคลอื่นงานป้องกันควบคุมโรคในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (7 กรณีศึกษ...  

เรียนรู้ความสำเร็จ “อำเภอดีเด่นควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี 2554”  

ชุมชนวิจัย : วิจัยชุมชน สรุปบทเรียนสามปีของการวิจัยแบบพาร์กับการควบคุมโรค  

ก้าวแรก R2R ชาวบริหารฯ ยุคใหม่  

ไขข้อของใจ ถาม-ตอบ KM  

สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพภาคใต้ตอนล่าง  

ชุมชน กับ การควบคุมโรค แนวคิดและบทเรียนจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

เงินทองต้องรู้...สำหรับนักวิจัย  

หวัดใหญ่2009 บทเรียนครั้งเก่า...สู่การเรียนรู้ครั้งใหม่  

เทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยส่ง (วช.)   

คำแนะนำในการจัดส่งโครงการวิจัย เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค   
(ยกเลิกใช้งาน) (แก้ไขล่าสุด เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

จ้างทำวีดิทัศน์อย่างไร... ไม่ให้ผิดหวัง  

ผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังบูรณาการโดยการสำรวจ (Health survey) ของทีมวิจัย  

เกมอุ่นเครื่อง...กรอบใหม่ของการเรียนรู้  

บทเรียนจาก ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya Disease) การเดินทางครั้งใหม่...บนเส้นทางสายเดิม  

 

1 ปี ที่กรมคบคุมโรค...กับบทบาทผู้นำของ นพ.ม.ล.สมชายจักรพันธุ์  

การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

สุขภาพคนไทย 2550  

การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดการป้องกันควบคุมโรค ปี 2550  

ความต้องการและความพร้อมขององค์กร ในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  


ข่าวสารอื่นๆ