สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับความประเมินความเหมาะสมเพื่อรับย้าย หรือรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก และประเมินบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ