สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
นายวิรัช ประวันเตา

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุช เชี่ยวชาญ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ