สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางสาวพรสุรางค์ ราชภัคดี

รองผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงมนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์

รองผู้อำนวยการ

นางวรรณา วิจิตร

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
นางวรรณา วิจิตร

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น

กลุ่มโรคติดต่อ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

นางสุประวีณ์ ปภาดากุล

กลุุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

ดร.สีใส ยี่สุ่นแสง

กลุุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน

กลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

ดร.กริ่งแก้ว สอาดรัตน์

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรสุรางค์ ราชภัคดี

รก.หน.กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

นางเตือนตา อารีย์พัฒนไพบูลย์

กลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณี กีรติวาสี

กลุ่มห้องปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

นายธานี มีเอี่ยม

กลุ่มกฎหมาย

นิติกร ชำนาญการ