กรมควบคุมโรค

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5314-0774-6

โทรสาร : 0-5314-0773

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5521-4615-7

โทรสาร : 0-5532-1238

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5622-6620

โทรสาร : 0-5622-1822

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3623-9302, 0-3623-9306

โทรสาร : 0-3623-9301

หมายเลขโทรศัพท์ : 032-338580, 032-321512

โทรสาร : 032-310761-3, 032-310766

หมายเลขโทรศัพท์ : (สนง.หลัก)038-271881-2, 038-277057-8 (สนง.ถนนพระยาสัจจา) 038-260970

โทรสาร : (สนง.หลัก)038-274862 (สนง.ถนนพระยาสัจจา)038-260206

หมายเลขโทรศัพท์ : 043222818-9

โทรสาร : 043226164

หมายเลขโทรศัพท์ : 044212900

โทรสาร : 044218018

หมายเลขโทรศัพท์ : 045 255 188

โทรสาร : 045 255 934, 045 243 235

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-753-41147

โทรสาร : 0-753-42328

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-336080

โทรสาร : 074-336084