กรมควบคุมโรค

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5314-0774-6

โทรสาร : 0-5314-0773, 0-5327 1789

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5521-4615-7

โทรสาร : 0-5532-1238

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5622-1822

โทรสาร : 0-5622-6620

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3623-9302

โทรสาร : 0-3623-9301

หมายเลขโทรศัพท์ : 032-310763

โทรสาร : 032-338580

หมายเลขโทรศัพท์ : (สนง.หลัก)038-271881-2, 038-277057-8 (สนง.ถนนพระยาสัจจา) 038-260970

โทรสาร : (สนง.หลัก)038-274862 (สนง.ถนนพระยาสัจจา)038-260206

หมายเลขโทรศัพท์ : 043222818-9

โทรสาร : 043226164

หมายเลขโทรศัพท์ : 042-219168

โทรสาร : 042-219169

หมายเลขโทรศัพท์ : 044212900

โทรสาร : 044218018

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-753-41151

โทรสาร : 0-753-42328

หมายเลขโทรศัพท์ : 074-336080

โทรสาร : 074-336084