สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี

รองผู้อำนวยการ

นางวรรรณา วิจิตร

รองผู้อำนวยการ

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวจำเริญ มรฤทธิ์

กลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางอุษารัตน์ ติดเทียน

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา วิจิตร

กลุุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น

กลุ่มโรคติดต่อ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

นายภัทรเดช วรศรีหิรัญ

กลุุ่มโรคไม่ติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

นายวินัย ทองชุบ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี

รก.หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

นางสุวรรณี กีรติวาสี

กลุ่มห้องปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ