สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image
วิสัยทัศน์

ประชาชนในเขตสุภาพที่ 2 ได้รับการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2578