สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image
พันธกิจ

1.ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้โรคและภัยสุขภาพ

2.การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เน้นคนเป็นศูนย์กลาง

3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.สนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่าย