สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
แพทย์หญิงฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย

รองผู้อำนวยการฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายชรินทร์ ห่วงมิตร

รองผู้อำนวยการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายศราวุธ โภชนะสมบัติ

รองผู้อำนวยการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
นางสาวจิตติมา พานิชกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มโรคติดต่อ
กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.1 จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2 จังหวัดนครสวรรค์
งานโรคติดต่อนำโดยแมลง
งานกฎหมาย
กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง