สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

>> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

ขั้นตอนที่ 2

 1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 3

 1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 4

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ขั้นตอนที่ 5

 1. ทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
  1. สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร HR (PMQA หมวด 5) และคณะทำงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 6

 1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

ขั้นตอนที่ 7

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 2. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
 3. กิจกรรมสวดมนต์ ทุกวันพระ
 4. พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา
 5. กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์
 6. กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 8. ประชุมคณะกรรมการ PMQA  หมวด 5 และคณะกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรม จริยธรรม หน่วยงาน
 9. กิจกรรมวันสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการ
 10. โครงการคัดกรอง เฝ้าระวัง
 11. การประชุมวิชาการตลาดนัดคุณธรรม กรมควบคุมโรค
 12. ร่วมทำบุญร่วมกับกรมควบคุมโรคในการเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติ  กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี