กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ 25 (6) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

วารสารออนไลน์อื่นๆ