กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแ่ต่งตั้งใด้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายจตุพร ทิพยทิฆัมพร)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ