กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564

- บัญชี 15 ข้าราชการ (ตามพรบ. ปี 2564)

- บัญชี 25 ลูกจ้างประจำ (ตามพรบ. ปี 2564)

- บัญชี 26 พนักงานราชการ (ตามพรบ. ปี 2564)

-  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ.2484

-  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ.2484

-  พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484

-  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก/มงกุฏไทย พ.ศ. 2536

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก/มงกุฏไทย พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

-  บัญชี 41 ข้าราชการ (ตามพรบ. ปี 2536)

-  บัญชี 32 พนักงานราชการ (ตามพรบ. ปี 2536)

-  บัญชี 15 ลูกจ้างประจำ (ตามพรบ. ปี 2536)

-  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ฉบับ ที่ 33)

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2552

-  ประกาศ ค.บ.จ.ต. พ.ศ.2550 (หลักเกณฑ์ขอเครื่องราชฯ กรณีพิเศษชายแดนภาคใต้)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙