กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image
วิสัยทัศน์

       บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี และการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรเป็นคนดี มีสมรรถนะ และคุณภาพชีวิตที่ดี