กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0407.1/15
26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565
2566
26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565
12
-
7
2565
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
สธ 0407.1/15
26 ธันวาคม 2565

ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (นายนเรศ ศรีพิพัฒน์) ประจำเดือน มกราคม 2566)

-