กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ข่าวสารอื่นๆ