กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค เงินประจำงวดที่ 03

ตามหนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ 0407.4/ว 1894 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค เงินประจำงวดที่ 03 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Download


ข่าวสารอื่นๆ