กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นแผนแม่บทย่อยที่ 13.5


ข่าวสารอื่นๆ