กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 กรมควบคุมโรค เงินประจำงวดที่ 3

ตามหนังสือกรวมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ 0407.4/ว1290 ลว 22 เม.ย. 67 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมโรค เงินประจำงวดที่ 03 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Link : download


ข่าวสารอื่นๆ