กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค

แผนปฏิบัติราชการด้านคุณธรรม จริยธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 2

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กลุ่มงานจริยธรรมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption)"

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ภาพกิจกรรม

บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ขั้นตอนที่ 5

1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน

2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6

1. DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (DDC Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 7

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ  
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
 
 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"
- พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และการประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 3

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

บุคลากรกองยุทธศาสตร์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ