กองวัณโรค
Responsive image

คู่มือ aDSM แนวทางการติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย (Manual for Active TB drug-safety monitoring and management for DR-TB Treatment Thailand)

วารสารออนไลน์อื่นๆ