กองวัณโรค
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองวัณโรค
นายเเพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง

ผู้อำนวยการกองวัณโรค

ที่ปรึกษากองวัณโรค
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

นายเเพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ที่ปรึกษากองวัณโรค

รองผู้อำนวยการกองวัณโรค
ดร.วิลาวรรณ สมทรง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกองวัณโรค

นางสาวพิริยา เหรียญไตรรัตน์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกองวัณโรค

โครงสร้างกองวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
นางสาวชุติมา ศิริภานุมาส

นายเเพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองวัณโรค

นางสาววิลาวรรณ สมทรง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางพิริยา เหรียญไตรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และคลังยาชาติ

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นางวรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ เเละนวัตกรรม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายจิรวัฒน์ วรสิงห์

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาเเละตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

จ่าเอกชำนาญ ยุงไธสง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาริณี ลดาสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มสถานตรวจโรคปอด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอุษณีย์ อึ้งเจริญ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยเเละนวัตกรรม

เภสัชกรชำนาญการ

นายธนน นรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคเเห่งชาติ

นักเทคนิคการเเพทย์ชำนาญการ

นางสาววัลยา สิทธิ

นักเทคนิคการเเพทย์ชำนาญการเเพทย์

หัวหน้ากลุ่ม NGS

นางสาวพันทิพ มีกล้า

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ

นางสาวเกศศิริ ประทุมมา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการโครงการกองทุนโลก

ผู้จัดการโครงการ