กองวัณโรค
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองวัณโรค
เเพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

ผู้อำนวยการกองวัณโรค

รองผู้อำนวยการกองวัณโรค
ดร.วิลาวรรณ สมทรง

รองผู้อำนวยการกองวัณโรค

นางสาวสายใจ สมิทธิการ

รองผู้อำนวยการกองวัณโรค

โครงสร้างกองวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นางสาวสายใจ สมิทธิการ

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการอ้างอิง ชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ

นางพิริยา เหรียญไตรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และคลังยาชาติ

นายแพทย์นภัส เพ็ชรสันทัด

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและ พัฒนาการรักษาวัณโรค

ดร.วิลาวรรณ สมทรง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และระบาดวิทยา

นางวรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ เเละนวัตกรรม

นางสาววัลยา สิทธิ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน โครงการกองทุนโลก

นางสาวพันทิพ มีกล้า

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายปรมัติ ศักดิ์เเสน

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ ป้องกันควบคุมวัณโรค

จ่าเอกชำนาญ ยุงไธสง

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสาธารณะ

ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร