กองวัณโรค
Responsive image

ผลงานวิชาการภายในหน่วยงาน

ผลงานวิชาการภายในหน่วยงาน

1. สถานการณ์การติดเชื้อเอซไอวีในผู้ป่วยวัณโรคของประเทศโทย >>> Download 

2. การศึกษาปัจจัยอุณหภูมิ และระยะเวลาการเก็บรักษา อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคชนิด 2% Ogawa >>> Download 

3. การจำ แนกชนิดของเชื้อวัณโรค Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) เบื้องต้น บนอาหารแข็งเลี้ยงเชื้อที่ผสมสาร Para-nitro benzoic acid (PNB) >>> Download 

4. ผลการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากวัณโรคในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ ในพื้นที่เฝ้าระวังของประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 >>> Download 

5. ความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 – 2566 >>>Download

6. ผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค ปีงบประมาณ 2563 - 2564 >>>Download