กองวัณโรค
Responsive image

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTPR พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STOP TB and AIDS through RRTTPR year 2021-2023)

ประกาศกองวัณโรค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTPR พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STOP TB and AIDS through RRTTPR year 2021-2023)

ด้วยกองวัณโรคจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงกรยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTIPR พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STOP TB and AIDS through RRTTPR year 2021-2023)


๑. ตำแหน่งที่จะจ้าง
๑.๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ (ด้านวิชาการ) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง
เดือนละ ๒๐,๐๐๐.-๒๖,๐๐๐.- บาท
๑.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ (ด้านประสานงาน) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง
เดือนละ ๑๕,๐๐๐.-๒๐,๐๐๐.- บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ