กองวัณโรค
Responsive image

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมระดับสูงเรื่องการต่อสู้กับวัณโรคในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 78

กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมระดับสูงความก้าวหน้าเรื่องการต่อสู้กับวัณโรคในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78

................................................................................................................................................................................................................................

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองวัณโรค และ นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการต่อสู้กับวัณโรค (UNGA High – level Meeting on the Fight against Tuberculosis : UNGA HLM on TB ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

โดยมีผู้นำและผู้แทนแต่ละประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยประเทศบอสวานา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ UNAIDS มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคระดับประเทศในข้อตกลงปฏิญญาทางการเมือง UNHLM ว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค ปี2561 พร้อมวางแผนการดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรคระดับชาติร่วมกับนานาชาติ

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาวัณโรคภายในปี 2578 โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายยุติวัณโรคของประเทศไทย ให้ได้ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (End TB Strategy) ในระดับนานาชาติ และยึดหลัก 5 ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ ได้แก่  1) เร่งรัดการค้นหาและวินิจฉัยผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรค 2) ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค 3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4) สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน 5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรรมด้านวัณโรค แม้สถิติจำนวนผู้ป่วย วัณโรครายใหม่ต่อปีจะสูง แต่อุบัติการณ์ก็ลดลงทุกปี หากทุกฝ่ายร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน จะช่วยให้คนไทยห่างไกลจากวัณโรคได้ไม่ยาก เพราะแม้วัณโรคจะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงก็สามารถรักษาให้หายได้อันนำไปสู่ การยุติวัณโรค เพื่อ“เมืองไทยปลอดวัณโรค” ต่อไปในที่สุด


ข่าวสารอื่นๆ