กองวัณโรค
Responsive image

กองวัณโรค จัดตั้งศูนย์วินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง (DTB IGRAs Center) เสริมยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านวัณโรค

ศูนย์วินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง กองวัณโรค (DTB IGRAs Center) มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝงด้วย IGRAs (Interferon Gamma release assays) โดยวิธี QuantiFERON-TB และ T-spot

 

IGRAs (Interferon Gamma release assays) เป็นการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง โดยการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิด T-Lymphocyte ด้วยแอนติเจนที่จำเพาะต่อเชื้อ Mycobacterium Tuberculosis การตรวจ IGRAs ช่วยคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค (TB contact investigation) และช่วยในการวินิจฉัยวัณโรคได้เมื่อนำไปประกอบกับอาการและอาการแสดงทางคลินิก โดยเฉพาะในเด็ก

 

กองวัณโรค โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก (Global Fund) ได้จัดตั้งศูนย์วินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง กองวัณโรค (DTB IGRAs Center) และ IGRA Center ทั่วประเทศ รวม 9 แห่ง เพื่อดำเนินงานวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค* ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้วินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝง ให้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝงด้วยวิธี IGRAs ทุกรายทั่วประเทศ ตลอดจนการเข้าถึงการกินยารักษาวัณโรคระยะแฝงสูตรยาระยะสั้น (1HP, 3HP) ให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง พ.ศ.2566 และยุธศาสตร์แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2566-2570  อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอันสูงสุด สามารถป้องกันการป่วยเป็นวัณโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยวัณโรคลดลง มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทายในการลดอุบัติการณ์วัณโรคของประเทศไทย ให้น้อยกว่า 10 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2578 ต่อไป
 

**หมายเหตุ**

 ปัจจุบันยังไม่มี Gold Standard สำหรับการวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง ต้องอาศัยประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคระยะติดต่อเป็นหลัก ร่วมกับการทดสอบทางผิวหนังด้วย “ทุเบอร์คุลิน (Tuberculin Skin Test : TST) ”  หรือ ตรวจจากเลือดโดยวิธี “IGRAs (Interferon Gamma release assays)

 

*ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคต้องได้รับการคัดกรองวัณโรค หากไม่ป่วยเป็นวัณโรค ปอดปกติ จะเข้าสู่การวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝง และสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคระยะแฝงด้วย IGRAs ที่ศูนย์วินิจฉัยวัณโรคระยะแฝงทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผล IGRAs ไม่นำมาตัดสินใจการรักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค  02-2122279 ต่อ 1214 / 1240

 


ข่าวสารอื่นๆ