กองวัณโรค
Responsive image

สปส. เคาะแล้ว !! สนับสนุนค่ายาวัณโรคดื้อยาแก่สถานพยาบาลประกันสังคม

 

สปส. เคาะแล้ว !! สนับสนุนค่ายาวัณโรคดื้อยาแก่สถานพยาบาลประกันสังคม

.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานประกันสังคม สนับสนุนสถานพยาบาลประกันสังคม สามารถเบิกชดเชยค่ายาวัณโรคดื้อยาระยะสั้น (Oral shorter regimen) เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสิทธิประกันสังคมได้รับการรักษาด้วยระบบยาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล

.

ประกาศคณะกรรมการการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับค่ารักษาวัณโรคดื้อยาของผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยวัณโรคสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 และครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ