กองวัณโรค
Responsive image

สปส. เห็นชอบเพิ่มสนับสนุนค่าบริการตรวจคัดกรองวัณโรคแก่สถานพยาบาลประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนไม่ใช่สัญชาติไทยใน 7 กลุ่มเสี่ยง

???? ประกาศคณะกรรมการการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคของผู้ประกันตน ที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้ผู้ประกันตนที่มีความเสี่ยงวัณโรคสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 และครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566

.

ซึ่งผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่มีความเสี่ยงวัณโรคสูงใน 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้

1. ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด

2. ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ/สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

4. ผู้ป่วยโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ HbA1c มากกว่า หรือ เท่ากับ 7 mg% ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

5. ผู้สูงอายุที่มากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคร่วม เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน

6. ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง

7. บุคลากรสาธารณสุข

 


ข่าวสารอื่นๆ