กองวัณโรค
Responsive image

องค์การอนามัยโลก ชม! ไทย อันดับหนึ่งของโลก การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านวัณโรค

องค์การอนามัยโลก ชม! ไทย อันดับหนึ่งของโลก การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านวัณโรค

          จากเวทีการประชุม The Union World Conference on Lung Health 2023  ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส องค์การอนามัยโลก (WHO) ชื่นชมประเทศไทย จากข้อมูลการรายงานวัณโรค Global tuberculosis report ประจำปี พ.ศ.2566 ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก เรื่องการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านวัณโรคUniversal health coverage (UHC) ซึ่งจากการายงาน พบว่าในกลุ่มประเทศที่มีภาระด้านวัณโรคสูงสุด 30 ประเทศของโลกนั้น ประเทศไทย มีการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพด้านวัณโรค อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทั้งในการการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันวัณโรค

        ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้านวัณโรคของปะรเทศไทย เป็นการบริการด้านสุขภาพของรัฐที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกส่วน ทุกคนในสังคมควรได้รับการประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการคัดกรองวัณโรคด้วยเอกซเรย์ทรวงอก ในกลุ่มประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง พร้อมด้วยการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเสหะย้อมสีทนกรด AFB และวิธี Molecular Assay (Xpert) การตรวจวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยวิธี TB-LAMP และLine Probe Assay หรือวิธี Real-time PCR ตลอดจนการตรวจหาการติดเชื้อระยะแฝงด้วยวิธีการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด (Interferon-gamma release assay: IGRA)  รวมถึงการให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงได้รับยาป้องกันวัณโรค Rifapentine + Isoniazid เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยได้มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนในประเทศได้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อมุ่งเป้าสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 ส่วนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านวัณโรคของประเทศไทยดำเนินการ เป็นระดับต้นๆ ของโลกมาโดยตลอด ทำให้นานาชาติยอมรับ จนองค์การอนามัยโลกได้ชื่นชม และยกให้เป็นประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านวัณโรคดีที่สุดประจำปี พ.ศ. 2556 จากการประชุมใหญ่ The Union World Conference on Lung Health 2023  ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา


ข่าวสารอื่นๆ