กองวัณโรค
Responsive image

ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ การประชุมสหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 10 The 10th Asia Pacific Region Conference of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (APRC2026)

         จากการประชุม 9th Asia Pacific Region Conference of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (APRC2024) ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 เมษายน 2567 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ที่ผ่านมานั้น เป็นการประชุมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค นวัตกรรมการรักษาโรคทางปอด ช่วยเหลือ และยกระดับชีวิตของประชาชนในอนาคต ตลอดจนเผยแพร่ผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับวัณโรคและโรคปอดอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางวิชาการ จากทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศล ผู้บริจาคและผู้ให้ทุน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มผู้ป่วย และองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงแพทย์ ผู้จัดการ ผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ ผู้ป่วย ผู้สนับสนุน และภาคประชาสังคม ต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมี แพทย์ และนักวิชาการ จากหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้นั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถ นานา นายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ที่ปรึกษากองวัณโรค และอุปนายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนประเทศไทย เสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APRC) ครั้งที่ 10 ในปี ค.ศ.2026 ณ กรุงเทพมหานคร และ ทางคณะกรรมการสมาชิกองค์กรสหพันธ์ต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ไว้วางใจ โดย Dr. Elizabeth Cadena President of the Union APR ได้ประกาศและส่งมอบการเป็นเจ้าภาพ ให้สมาคมปราบวัณโรคฯ ตัวแทนประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม (APRC) ครั้งที่ 10 ดังกล่าว ในปี ค.ศ.2026 ณ กรุงเทพมหานคร โดยแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ เป็นตัวแทนรับมอบอย่างเป็นทางการ

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ข่าวสารอื่นๆ