กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

          ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข มูลนิธิฯจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นิสิต/นักศึกษาหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ

          มูลนิธิฯจึงเปิดรับสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยตราประทับภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และส่งโครงการด้วยตนเองได้ที่ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัยที่
http://oec.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ