กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

การควบคุมแมลงนำโรค กีฏาวิทยาและเครื่องพ่นหมอกควัน

การควบคุมแมลงนำโรค


คู่มือและแนวทาง