กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
    “เป็นองค์กรชั้นนำในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2564”


คำจำกัดความ Key Word ของวิสัยทัศน์
   องค์กรชั้นนำ หมายถึง ผลงานวิจัย บุคลากรของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงได้รับการยอมรับ เช่น เป็นที่ปรึกษา / เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน / ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในฐานะของผู้เชี่ยวชาญ / เป็นแหล่งศึกษาดูงาน อบรม หลักสูตร /ถูกอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ
 

   โรคติดต่อนำโดยแมลง หมายถึง โรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งรวมทั้งโรคที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่สังคมยอมรับ หมายถึง หน่วยงานและประชาชนกลุ่มเป้าหมายยอมรับและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรฐาน มาตรการ คู่มือ แนวปฏิบัติ แนวทาง หลักสูตร