กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี หลักเกณฑ์ รูปแบบการดำเนินงาน และนวัตกรรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
  4. สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์สู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
  5. ส่งเสริมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
 

 

เป้าประสงค์หลัก

  1. ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อนำโดยแมลงมีประสิทธิภาพ
  2. องค์ความรู้ เทคโนโลยี หลักเกณฑ์ รูปแบบการดำเนินงาน และนวัตกรรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. ประชาชนมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
  5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน