กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.1) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง


ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

  • รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
  • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

7.1) องค์กรมีบรรยายกาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และ บุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ

ข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ


 กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"