กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้รับรางวัล ระดับองค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้รับรางวัล ระดับองค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         - อยู่ระหว่างการดำเนินการ

บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ

         - รางวัลชมเชย บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทพนักงานราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

        - ข้าราชการ
        - พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง