กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้รับรางวัล ระดับองค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - อยู่ระหว่างการประเมินองค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         - อยู่ระหว่างการดำเนินการ

บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ

         - รางวัลชมเชย บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทพนักงานราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         - อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง