กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายแพทย์เชียวชาญ

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
นางสาวดารินทร์ อารีย์โชคชัย

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายแพทย์เชียวชาญ

นายบุญเสริม อ่วมอ่อง

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายอภิญญา นิรมิตสันติพงศ์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม
นางนิธินันท์ วิชัยถาวรวัฒน์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายบุญเสริม อ่วมอ่อง

หัวหน้ากลุ่มกีฎาวิทยาและแมลงนำโรค

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสุธีรา พูลถิน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวศันสนีย์ โรจนพนัส

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังคณา แซ่เจ็ง

หัวหน้ากลุ่มศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายประยุทธ์ สุดาทิพย์

หัวหน้ากลุ่มมาลาเรีย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุภาวดี พวงสมบัติ

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ