กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
ดร.ประยุทธ สุดาทิพย์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุภาวดี พวงสมบัติ

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุธีรา พูลถิน

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายอภิญญา นิรมิตสันติพงศ์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม
นางนิธินันท์ วิชัยถาวรวัฒน์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร ยงชัยตระกูล

หัวหน้ากลุ่มกีฎวิทยาและแมลงนำโรค

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางดวงกมล หาทวี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ ฉายพงษ์

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอรรถกร จันทร์มาทอง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณา ศรีสัจจารักษ์

หัวหน้ากลุ่มศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ดร.รุ่งระวี ทิพย์มนตรี

หัวหน้ากลุ่มมาลาเรีย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายปิติ มงคลางกูร

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ