กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
นายอภิญญา นิรมิตสันติพงศ์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ดร.ประยุทธ สุดาทิพย์

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสุธีรา พูลถิน

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสุภาวดี พวงสมบัติ

รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
นายธีระยศ กอบอาษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ดร.คณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายปิติ มงคลางกูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่ม
นางนิธินันท์ วิชัยถาวรวัฒน์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร ยงชัยตระกูล

หัวหน้ากลุ่มกีฎวิทยาและแมลงนำโรค

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางดวงกมล หาทวี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ ฉายพงษ์

หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอรรถกร จันทร์มาทอง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณา ศรีสัจจารักษ์

หัวหน้าศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ดร.รุ่งระวี ทิพย์มนตรี

หัวหน้ากลุ่มมาลาเรีย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายปิติ มงคลางกูร

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลายและแมลงอื่นๆ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ