กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

          ตามหนังสือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร 0011.3/ว 62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แจ้งให้กรมควบคุมโรคทราบว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย จึงขอให้กรมควบคุมโรคเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัด และประชาชนรับทราบต่อไป ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้กองกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  นั้น
          กองกฎหมายพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคและประชาชนรับทราบต่อไป รายละเอียดดังนี้
 

 1. หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง มารู้จักศาลรัฐธรรมนูญกันเถอะ รายละเอียดตาม
  LINK : คลิกได้ที่นี่

   
 2. การ์ตูนแอนิเมชั่น (Animation) ความยาว 10 – 15 นาที จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
  2.1 
  ความสำคัญ หน้าที่ และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียดตาม
        LINK : คลิกได้ที่นี่

  2.2 ประชาชน สามารถเข้าถึงศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร? รายละเอียดตาม
        LINK : คลิกได้ที่นี่

  2.3 
  ศาลรัฐธรรมนูญ สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน รายละเอียดตาม
        LINK : คลิกได้ที่นี่
   
 3. สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียง รายละเอียดตาม
  LINK : คลิกได้ที่นี่
   

-------------------------------------------
กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค
โทร. 0 2590 3318


ข่าวสารอื่นๆ